Dr. Jose P. Rizal: Huwaran ng Magigiting na Tagapaglingkod

Modules  |  PDF


Published on 2022 August 30th

Description
The Magiting Modules instill values amongst learners through Philippine History by underscoring the heroism of Jose Rizal.
Objective
Pagkatapos mong masagot ang mga gawain, inaasahan na maipakikita mo ang sumusunod na kakayahan: 1. nakikilala na ang pakikipagkapwa-tao ay ang pagtanggap sa pagkakaiba ng kapwa at hindi pagpataw ng sarili; 2. nakapagpapaliwanag na ang tunay na diyalogo ay ang pagtanggap sa kapwa bilang kapwa kahit na siya ay iba sa akin; at3. nakapagsasagawa ng isang gawain na nagpapamalas ng mga talento ng mga may kapansanan at kapus-palad.

Curriculum Information

K to 12
Grade 12
4. The human person in their environment
Educators, Learners
4.4.demonstrate the virtues of prudence and
frugality towards environments

Copyright Information

Yes
Department of Education
Use, Copy, Print

Technical Information

1.74 MB
application/pdf