Araling Panlipunan - Gr. 10

Teacher's Guide  |  PDF


Published on 2020 February 10th

Description
Curriculum Guide of K to 12 Senior High School Applied Track Subject – Araling Panlipunan for grade 10
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 10
Araling Panlipunan
Curriculum Guide Kahalagahan ng Pagaaral ng mga Kontemporaryong Isyu Mga Isyung Politikal at Pangkapayapaan Mga Isyu sa Karapatang Pantao at Gender Mga Isyung PangEdukasyon at Pansibiko at Pagkamamamayan Civics and Citizenship
Educators
Naipaliliwanag ang konsepto ng konteporaryong isyu Nasusuri ang kahalagahan ng pagiging mulat sa mga kontemporaryong isyu sa lipunan at daigdig Naipaliliwanag ang ibat ibang uri ng kalamidad na nararanasan sa komunidad at sa bansa Naiuugnay ang gawain at desisyon ng tao sa pagkakaroon ng mga kalamidad Natutukoy ang mga paghahanda na nararapat gawin sa harap ng mga kalamidad Natutukoy ang mga ahensiya ng pamahalaan na responsable sa kaligtasan ng mamamayan sa panahon ng kalamidad Napahahalagahan ang pagkakaroon ng disiplina at kooperasyon sa pagitan ng mga mamamayan at pamahalaan sa panahon ng kalamidad Naipaliliwanag ang aspektong politikal pangekonomiya at panlipunan ng climate change Natatalakay ang ibat ibang programa polisiya at patakaran ng pamahalaan at ng mga pandaidigang samahan tungkol sa climate change Natataya ang epekto ng climate change sa kapaligiran lipunan at kabuhayan ng tao sa bansa at sa daigdig Natutukoy ang mga suliraning pangkapaligiran na nararanasan sa sariling pamayanan Natatalakay ang mga hakbang ng pamahalaan sa pagharap sa mga sulliraning pangkapaligiran sa sariling pamayanan Nakagagawa ng case study tungkol sa sanhi at epekto ng mga suliraning pangkapaligiran na nararanasan sa sariling pamayanan Naipaliliwanag ang mga dahilan ng pagkakaroon ng unemployment Natataya ang implikasyon ng unemployment sa pamumuhay at sa pagunlad ng ekonomiya ng bansa Nakabubuo ng mga mungkahi upang malutas ang sulliranin ng unemployment Nasusuri ang mga pangunahing institusyon na may bahaging ginagampanan sa globalisasyon Naipaliliwanag ang pangkasaysayan pampulitikal pangekonomiya at sosyokultural na pinagmulan ng globalisayon Nasusuri ang pangunahing institusyon na may bahaging ginagampanan sa globalisasyon pamahalaan paaralan mass media multinasyonal na korporasyon ngo at mga internasyonal na organisasyon Naipaliliwanag ang konsepto ng sustainable development Natatalakay ang kasaysayan ng pagkabuo ng konsepto ng sustainable development Naipaliliwanag ang kaugnayan ng pagkabuo ng konsepto ng sustainable development Nasusuri ang mga kasalukuyang hamon sa pagtamo ng sustainable development hal consumerism energy sustainability poverty at health inequalities Napaghahambing ang ibat ibang istratehiya at polisiya na may kaugnayan sa pagtamo ng sustainable development na ipinatutupad sa loob at labas ng bansa Nakasusulat ng isang case study na nakatuon sa pagtamo ng sustainable development ng kinabibilangang pamayanan Natutukoy ang mga dahilan ng migrasyon sa loob at labas ng bansa Naipaliliwanag ang epekto ng migrasyon sa aspektong panlipunan pampulitika at pangkabuhayan Natatalakay ang mga dahilan ng mga suliraning teritoryal at hangganan territorial and border conflicts Nasusuri ang epekto ng mga suliraning teritoryal at hangganan territorial and border conflicts sa aspektong panlipunan pampulitika pangkabuhayan at pangkapayapaan ng mga mamamayan Naipaliliwanag ang konsepto ng political dynasties Nasusuri ang sanhi at epekto ng political dynasties sa pagpapanatili ng malinis at matatag na pamahalaan Naipaliliwanag ang konsepto uri at pamamaraan ng graft and corruption Natataya ang epekto ng graft and corruption sa pagtitiwala at partisipasyon ng mga mamamayan sa mga programa ng pamahalaan Nasusuri ang kaugnayan ng graft and corruption sa aspektong pangkabuhayan at panlipunan Nakapagmumungkahi ng mga paraan upang maiwasan ang graft and corruption sa lipunan Nakapagplano ng symposium na tumatalakay sa kaugnayan ng karapatang pantao at pagtugon sa responsibilidad bilang mamamayan tungo sa pagpapanatili ng isang pamayanan at bansa na kumikilala sa karapatanf pantao Nasusuri ang epekto ng paglabag sa karapatang pantao Nasusuri ang mga halimbawa ng paglabag sa karapatang pantao sa pamayanan bansa at daigdig Nakapagmumungkahi ng mga paran sa pangangalaga ng karapatang pantao Nakapagmumungkahi ng mga paraan ng paglutas sa mga paglabag sa karapatang pantao Nakabubuo ng dokyumentaryo na nagsusulong ng paggalang sa karapatan ng mga mamamayan sa pagpili ng kasarian at sekswalidad Nasusuri ang ibat ibang salik na nagiging dahilan ng pagkakaroon ng diskriminasyon sa kasarian Natataya ang bahaging ginagampanan ng kasarian gender roles sa ibat ibang larangan at institusyong panlipunan trabaho edukasyon pamilya pamahalaan at relihiyon Napaghahambing ang katayuan ng kababaihan lesbians gays bisexuals at transgender sa ibat ibang bansa at rehiyon Naipaliliwanag ang mahalagang probisyon ng reproductive health law Naipahahayag ang sariling saloobin sa reproductive health law Nasusuri ang epekto ng same sex marriage sa bansa Naipahahayag ang pananaw sa pagpapahintulot ng same sex marriage Natatalakay ang dahilan ng prostitusyon at pang aabuso Nasusuri ang epekto ng prostitusyon at pangaabuso sa buhay ng tao sa pamayanan at bansa Nakapagmumungkahi ng mga paraang tungo sa ikalulutas ng suliranin ng prostitusyon at pang aabuso sa sariling pamayanan at bansa Nasusuri ang mga programa ng pamahalaan na nagsusulong ng pagkakapantaypantay sa edukasyon Nasusuri ang mga programa ng pamahalaan na nagsusulong ng pagkakapantaypantay sa edukasyon Nasusuri ang kalidad ng edukasyon sa bansa Natatalakay ang mga suliraning kinakaharap ng sektor ng edukasyon sa bansa Nakapagmumungkahi ng mga pamamaraan na makakatulong sa pagpapataas ng kalidad ng edukasyon sa pamayanan at bansa Matutukoy ang mga katangian na dapat taglayin ng isang aktibong mamamayan na nakikilahok sa mga gawain at usaping pansibiko Natatalakay ang ibat ibang gawaing pansibiko sa pamayanan at bansa Nasusuri ang epekto ng pakikilahok ng mamamayan sa mga gawaing pansibiko sa kabuhayan pulitika at lipunan Nasusuri ang epekto ng pakikilahok ng mamamayan sa mga gawain at usapin pampulitika Naipapaliwanag ang kahalagahan ng pagkakaroon ng kooperasyon ng mamamayan at pamahalaan sa paglutas sa mga suliraning panlipunan Naipapahayag ang saloobin sa mahahalagang isyung pampulitika na kinakaharap ng sariling pamayanan at bansa

Copyright Information

Yes
Department Of Education
Use, Copy, Print

Technical Information

2.95 MB
application/pdf