Araling Panlipunan - Gr. 9

Teacher's Guide  |  PDF


Published on 2020 February 10th

Description
Curriculum Guide of K to 12 Senior High School Applied Track Subject – Araling Panlipunan for grade 9
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 9
Araling Panlipunan
Curriculum Guide Kahulugan ng Ekonomiks Demand Paikot na Daloy ng Ekonomiya Konsepto at Palatandaan ng Pambansang Kaunlaran
Educators
Nailalapat ang kahulugan ng ekonomiks sa pangarawaraw na pamumuhay bilang isang magaaral at kasapi ng pamilya at lipunan Natataya ang kahalagahan ng ekonomiks sa pangarawaraw na pamumuhay ng bawat pamilya at ng lipunan Naipakikita ang ugnayan ng kakapusan sa pangaraw araw na pamumuhay Natutukoy ang mga palatandaan ng kakapusan sa pangarawaraw na buhay Nakakabuo ang konklusyon na ang kakapusan ay isang pangunahing suliraning panlipunan Nakapagmumungkahi ng mga paraan upang malabanan ang kakapusan Nasusuri ang kaibahan ng kagustuhan wants sa pangangailangan needs bilang batayan sa pagbuo ng matalinong desisyon Naipakikita ang ugnayan ng personal na kagustuhan at pangangailangan sa suliranin ng kakapusan Nasusuri ang hirarkiya ng pangangailangan Nakabubuo ng sariling pamantayan sa pagpili ng mga pangangailangan batay sa mga hirarkiya ng pangangailangan Nasusuri ang mga salik na nakakaimpluwensiyasa pangangailangan at kagustuhan Nasusuri ang kaugnayan ng alokasyon sa kakapusan at pangangailangan at kagustuhan Napahahalagahan ang paggawa ng tamang desisyon upang matugunan ang pangangailangan Nasusuri ang mekanismo ng alokasyon sa ibatibang sistemang pangekonomiya bilang sagot sa kakapusan Naipaliliwanag ang konsepto ng pagkonsumo Nasusuri ang mga salik na nakakaapekto sa pagkonsumo Naipamamalas ang talino sa pagkonsumo sa pamamagitan ng paggamit ng pamantayan sa pamimili Naipagtatanggol ang mga karapatan at nagagampanan ang mga tungkulin bilang isang mamimili Naibibigay ang kahulugan ng produksyon Napahahalagahan ang mga salik ng produksyon at ang implikasyon nito sa pang araw araw na pamumuhay Nasusuri ang mga tungkulin ng ibat ibang organisasyon ng negosyo Nailalapat ang kahulugan ng demand sa pang arawaraw na pamumuhay ng bawat pamilya Nasusuri ang mga salik na nakaaapekto sa demand Matalinong nakapagpapasya sa pagtugon sa mga pagbabago ng salik na nakaaapekto sa demand Naiuugnay ang elastisidad ng demand sa presyo ng kalakal at paglilingkod Nailalapat ang kahulugan ng suplay batay sa pangarawaraw na pamumuhay ng bawat pamilya Matalinong nakapagpapasya sa pagtugon sa mga pagbabago ng salik na nakaaapekto sa suplay Naiuugnay ang elastisidad ng demand at suplay sa presyo ng kalakal at paglilingkod Naipapaliwanag ang interaksyon ng demand at suplay sa kalagayan ng presyo at ng pamilihan Nasusuri ang mga epekto ng shortage at surplus sa presyo at dami ng kalakal at paglilingkod sa pamilihan Naimumungkahi ang paraan ng pagtugonkalutasan sa mga suliraning dulot ng kakulangan at kalabisan Napapaliwanag ang kahulugan ng pamilihan Nasusuri ang ibat ibang istraktura ng pamilihan Napangangatwiranan ang kinakailangang pakikialam at regulasyon ng pamahalaan sa mga gawaing pangkabuhayan sa ibat ibang istraktura ng pamilihan upang matugunan ang pangangailangan ng mga mamamayan Nailalalarawan ang paikot na daloy ng ekonomiya Natataya ang bahaging ginagampanan ng mga bumubuo sa paikot na daloy ng ekonomiya Nasusuri ang ugnayan sa isat isa ng mga bahaging bumubuo sa paikot na daloy ng ekonomiya Nasusuri ang pambansang produkto gross national productgross domestic product bilang panukat ng kakayahan ng isang ekonomiya Nakikilala ang mga pamamaraan sa pagsukat ng pambansang produkto Nasusuri ang kahalagahan ng pagsukat ng pambansang kita sa ekonomiya Naipapahayag ang kaugnayan ng kita sa pagkonsumo at pagiimpok Nasusuri ang katuturan ng consumption at savings sa pagiimpok Nasusuri ang konsepto at palatandaan ng implasyon Natataya ang mga dahilan sa pagkaroon ng implasyon Nasusuri ang ibat ibang epekto ng implasyon Napapahalagahan ang mga paraan ng paglutas ng implasyon Aktibong nakikilahok sa paglutas ng mga suliraning kaugnay ng implasyon Naipaliliwanag ang layunin ng patakarang piskal Napahahalagahan ang papel na ginagampanan ng pamahalaan kaugnay ng mga patakarang piskal na ipinatutupad nito Nasusuri ang badyet at ang kalakaran ng paggasta ng pamahalaan Nakababalikat ng pananagutan bilang mamamayan sa wastong pagbabayad ng buwis Naiuuugnay ang mga epekto ng patakarang piskal sa katatagan ng pambansang ekonomiya Naipaliliwanag ang layunin ng patakarang pananalapi Naipahahayag ang kahalagahan ng pagiimpok at pamumuhunan bilang isang salik ng ekonomiya Natataya ang bumubuo ng sektor ng pananalapi Nasusuri ang mga patakarang pangekonomiya na nakakatulong sa patakarang panlabas ng bansa sa buhay ng nakararaming pilipino Natitimbang ang epekto ng mga patakaran pangekonomiya na nakakatulong sa patakarang panlabas ng bansa sa buhay ng nakararaming pilipino Nakapagbibigay ng sariling pakahulugan sa pambansang kaunlaran Nasisiyasat ang mga palatandaan ng pambansang kaunlaran Natutukoy ang ibat ibang gampanin ngmamamayang pilipino upang makatulong sa pambansang kaunlaran Napahahalagahan ang samasamang pagkilos ng mamamayang pilipino para sa pambansang kaunlaran Nakapagsasagawa ng isang pagpaplano kung paano makapagambag bilang mamamayan sa pagunlad ng bansa Nasusuri ang bahaging ginagampanan ng agrikultura pangingisda at paggugubat sa ekonomiya at sa bansa Nasusuri ang mga dahilan at epekto ng suliranin ng sektor ng agrikultura pangingisda at paggugubat sa bawat pilipino Nabibigyanghalaga ang mga patakarang pangekonomiya nakatutulong sa sektor ng agrikultura industriya ng agrikultura pangingisda at paggugubat Nasusuri ang bahaging ginagampanan ng sektor ng industriya tulad ng pagmimina tungo sa isang masiglang ekonomiya Nasusuri ang pagkakaugnay ng sektor agrikultural at industriya tungo sa pagunlad ng kabuhayan Nabibigyanghalaga ang mga patakarang pangekonomiyang nakatutulong sa sektor ng industriya Nasusuri ang bahaging ginagampanan ng sektor ng paglilingkod Napapahalagahan ang mga patakarang pangekonomiya na nakakatulong sa sektor ng paglilingkod Nakapagbibigay ng sariling pakahulugan sa konsepto ng impormal na sektor Nasusuri ang mga dahilan ng pagkakaroon ng impormal na sector Natataya ang mga epekto ng impormal na sector ng ekonomiya Napapahalagahan ang mga patakarang pangekonomiya na nakakatulong sa sektor ng paglilingkod Natataya ang kalakaran ng kalakalang panlabas ng bansa Nasusuri ang ugnayan ng pilipinas para sa kalakalang panlabas nito sa mga samahan tulad ng world trade organization at asiapacific economic cooperation tungo sa patas na kapakinabangan ng mga mamamayan ng daigdig Napahahalagahan ang kontribusyon ng kalakalang panlabas sa pagunlad ekonomiya ng bansa Nasusuri ang mga patakarang pangekonomiya na nakakatulong sa patakarang panlabas ng bansa sa buhay ng nakararaming pilipino Natitimbang ang epekto ng mga patakaran pangekonomiya na nakakatulong sa patakarang panlabas ng bansa sa buhay ng nakararaming pilipino 1. natutukoy ang iba’t ibang paraan at pamantayan sa pagpili ng pangangailangan. 2. nabibigyang-halaga ang gampanin ng pag-iimpok sa pagpili at pagtugon sa pangangailangan. 3. nakagagawa at naipapaliwanag ang sariling pamantayan sa pagpili ng pangangailangan at kung paano ito matutugunan. 1. natutukoy ang iba’t ibang paraan at pamantayan sa pagpili ng pangangailangan. 2. nabibigyang-halaga ang gampanin ng pag-iimpok sa pagpili at pagtugon sa pangangailangan. 3. nakagagawa at naipapaliwanag ang sariling pamantayan sa pagpili ng pangangailangan at kung paano ito matutugunan. 1. natutukoy ang iba’t ibang paraan at pamantayan sa pagpili ng pangangailangan. 2. nabibigyang-halaga ang gampanin ng pag-iimpok sa pagpili at pagtugon sa pangangailangan. 3. nakagagawa at naipapaliwanag ang sariling pamantayan sa pagpili ng pangangailangan at kung paano ito matutugunan. 1. nasusuri ang kaugnayan ng kita, pag-iimpok at pagkonsumo. 2. nabibigyang-halaga ang gampanin ng pag-iimpok sa matalinong pagkonsumo ng kita. 3. nakapagbibigay ng paunang-kaalaman sa matalinong pag-iimpok at matalinong pagkonsumo ng kita. 1. natutukoy ang iba’t ibang paraan at pamantayan sa pagpili ng pangangailangan. 2. nabibigyang halaga ang gampanin ng pag-iimpok sa pagpili at pagtugon sa pangangailangan. 3. nakakagawa at naipapaliwanag ang sariling pamantayan sa pagpili ng pangangailangan at kung paano ito matutugunan.

Copyright Information

Yes
Department Of Education
Use, Copy, Print

Technical Information

2.95 MB
application/pdf