Araling Panlipunan - Gr. 2

Teacher's Guide  |  PDF


Published on 2020 February 10th

Description
Curriculum Guide of K to 12 Senior High School Applied Track Subject – Araling Panlipunan for grade 2
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 2
Araling Panlipunan
Pagkilala sa Komunidad Ang Kwento ng Pinagmulan ng Aking Komunidad Pamumuhay sa Komunidad Pagiging Kabahagi ng Komunidad
Educators
Nauunawaan ang konsepto ng komunidad Naipaliliwanag ang kahalagahan ng komunidad Natutukoy ang mga bumubuo ng komunidad Naiuugnay ang tungkulin at gawain ng mga bumubuo ng komunidad sa sarili at sariling pamilya Nasasabi na ang bawat bata ay may kinabibilangang komunidad Nasasabi ang batayang impormasyon tungkol sa sariling komunidad pangalan ng komunidad lokasyon malapit sa tubig o bundok malapit sa bayan mga namumuno dito populasyon mga wikang sinasalita atbp Nailalarawan ang panahon at kalamidad na nararanasan sa sariling komunidad Nasasabi ang pagkakapareho at pagkakaiba ng sariling komunidad sa mga kaklase Nakapagsasalaysay ng pinagmulan ng sariling komunidad batay sa mga simpleng pagsasaliksik pakikinig sa kuwento ng mga nakakatanda sa komunidad atbp Naiuugnay ang mga pagbabago sa pangalan ng sariling komunidad sa mayamang kuwento ng pinagmulan nito Nasasabi ang pinagmulan at pagbabago ng sariling komunidad sa pamamagitan ng timeline at iba pang graphic organizers Nakagagawa ng maikling salaysay ng mga pagbabago sa sariling komunidad sa ibat ibang aspeto nito katulad ng uri ng transportasyon pananamit libangan atbp sa pamamagitan ng ibatibang sining ei pagguhit paggawa ng simpleng graf pagkuwento atbp Naiuugnay ang mga sagisag natatanging istruktura bantayog ng mga bayani at mga mahahalagang bagay na matatagpuan sa komunidad sa kasaysayan nito Nailalarawan ang dami ng tao sa sariling komunidad sa pamamagitan ng simpleng graf Nakabubuo ng maikling salaysay tungkol sa mga bagay na hindi nagbago sa komunidad hal pangalan pagkain gusali o istruktura Nakasusuri ng pagkakaiba ng kalagayan ng kapaligiran ng sariling komunidad ei mga anyong lupa at tubig ngayon at noon Nailalarawan ang pagkakakilanlang kultural ng aking komunidad Naihahambing ang katangian ng sariling komunidad sa iba pang komunidad tulad ng likas na yaman produkto at hanapbuhay kaugalian at mga pagdiriwang atbp Nasusuri ang kahalagahan ng mga pagdriwang at tradisyon na nagbubuklod ng mga tao sa pagunlad ng sariling komunidad Nakakalahok sa mga proyekto o mungkahi na nagpapaunlad o nagsusulong ng natatanging kultura ng sariling komunidad Natatalakay ang mga produktong at mga kaugnay na hanapbuhay na nalilikha mula sa likas yaman ng komunidad Naipapaliwanag ang pananagutan ng bawat isa sa pangangalaga sa likas na yaman at pagpapanatili ng kalinisan ng sariling komunidad Nailalarawan kung paano natutugunan ang pangangailangan ng mga tao mula sa likas yaman ng komunidad Naiuugnay ang epekto ng pagkakaroon ng hanapbuhay sa pagtugon ng pangangailangan ng komunidad at ng sariling pamilya Nakikilala ang mga namumuno sa sariling komunidad at ang kanilang kaakibat na tungkulin at responsibilidad Nasasabi ang kahalagahan ng mabuting pamumuno sa pagtugon ng pangangailangan ng mga tao sa komunidad Nakikilala ang mga taong nagaambag sa kapakanan at kaunlaran ng komunidad sa ibat ibang aspeto at paraan ei mga pribadong samahan ngo na tumutulong sa pagunlad ng komunidad Nakapagbibigay ng mga mungkahi at dahilan upang palakasin ang tama maayos at makatwirang pamumuno Natatalakay ang kahalagahan ng mga paglilingkod serbisyo ng komunidad upang matugunan ang pangangailangan ng mga kasapi sa komunidad Natutukoy ang iba pang tao na naglilingkod at ang kanilang kahalagahan sa komunidad eg guro pulis brgy tanod bumbero nars duktor tagakolekta ng basura kartero karpintero tubero atbp Naiuugnay ang pagbibigay serbisyo paglilingkod ng komunidad sa karapatan ng bawat kasapi sa komunidad Naipaliliwanag na ang mga karapatang tinatamasa ay may katumbas na tungkulin bilang kasapi ng komunidad Naisasagawa ang disiplinang pansarili sa pamamagitan ng pagsunod sa mga tuntunin bilang kasapi ng komunidad Napahahalagahan ang kagalingang pansibiko sa sariling komunidad Nasasabi ang pinagmulan at pagbabago ng sariling komunidad sa pamamagitan ng timeline at iba pang graphic organizers Nakagagawa ng maikling salaysay ng mga pagbabago sa sariling komunidad sa ibat ibang aspeto nito katulad ng uri ng transportasyon pananamit libangan atbp sa pamamagitan ng ibatibang sining ei pagguhit paggawa ng simpleng graf pagkuwento atbp Naiuugnay ang mga sagisag natatanging istruktura bantayog ng mga bayani at mga mahahalagang bagay na matatagpuan sa komunidad sa kasaysayan nito Nailalarawan ang dami ng tao sa sariling komunidad sa pamamagitan ng simpleng graf Nakabubuo ng maikling salaysay tungkol sa mga bagay na hindi nagbago sa komunidad hal pangalan pagkain gusali o istruktura Nakasusuri ng pagkakaiba ng kalagayan ng kapaligiran ng sariling komunidad ei mga anyong lupa at tubig ngayon at noon Nailalarawan ang pagkakakilanlang kultural ng aking komunidad Naihahambing ang katangian ng sariling komunidad sa iba pang komunidad tulad ng likas na yaman produkto at hanapbuhay kaugalian at mga pagdiriwang atbp Nasusuri ang kahalagahan ng mga pagdriwang at tradisyon na nagbubuklod ng mga tao sa pagunlad ng sariling komunidad Nakakalahok sa mga proyekto o mungkahi na nagpapaunlad o nagsusulong ng natatanging kultura ng sariling komunidad Natatalakay ang mga produktong at mga kaugnay na hanapbuhay na nalilikha mula sa likas yaman ng komunidad Naipaliliwanag ang pananagutan ng bawat isa sa pangangalaga sa likas na yaman at pagpatili ng kalinisan ng sariling komunidad Nailalarawan kung paano natutugunan ang pangangailangan ng mga tao mula sa likas yaman ng komunidad Naiuugnay ang epekto ng pagkakaroon ng hanapbuhay sa pagtugon ng pangangailangan ng komunidad at ng sariling pamilya Nakikilala ang mga namumuno sa sariling komunidad at ang kanilang kaakibat na tungkulin Nasasabi ang kahalagahan ng mabuting pamumuno sa pagtugon ng pangangailangan ng mga tao sa komunidad Nakikilala ang mga taong nagaambag sa kapakanan at kaunlaran ng komunidad sa ibat ibang aspeto at paraan ei mga pribadong kasapi na tumutulong sa pagunlad ng komunidad Nakapagbigay ng simpleng mungkahi upang palakasin ang tama maayos at makatwirang pamumuno Natatalakay ang kahalagahan ng mga paglilingkod serbisyo ng komunidad upang matugunan ang pangangailangan ng mga kasapi sa komunidad Natutukoy ang iba pang tao na naglilingkod at ang kanilang kahalagahan sa komunidad eg guro pulis brgy tanod bumbero nars duktor tagakolekta ng basura kartero karpintero tubero atbp Naiuugnay ang pagbibigay serbisyo paglilingkod ng komunidad sa karapatan ng bawat kasapi sa komunidad Nasasabi na ang mga karapatang tinatamasa ay may katumbas na tungkulin bilang kasapi ng komunidad Naisasagawa ang disiplinang pansarili sa pamamagitan ng pagsunod sa mga tuntunin bilang kasapi ng komunidad Napahalagahan ang kagalingan pansibiko sa sariling komunidad

Copyright Information

Yes
Department Of Education
Use, Copy, Print

Technical Information

2.95 MB
application/pdf