Araling Panlipunan - Gr. 7

Teacher's Guide  |  PDF


Published on 2020 February 10th

Description
Curriculum Guide of K to 12 Senior High School Applied Track Subject – Araling Panlipunan for grades 7
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 7
Araling Panlipunan
Curriculum Guide Katangiang Pisikal ng Asya Paghubog ng Sinaunang Kabihasnan sa Asya Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya
Educators
Napapahalagahan ang ugnayan ng tao at kapaligiran sa paghubog ng kabihasnang asyano Naipapaliwanag ang konsepto ng asya tungo sa paghahating heograpiko silangang asya timogsilangang asya timogasya kanlurang asya hilagang asya at hilaga gitnang asya Nailalarawan ang mga katangian ng kapaligirang pisikal sa mga rehiyon ng asya katulad ng kinaroroonan hugis sukat anyo klima at vegetation cover tundra taiga grasslands desert tropical forest mountain lands Nakapaghahambing ng kalagayan ng kapaligiran sa ibat ibang bahagi ng asya Nakakagawa ng pangkalahatang profile ng heograpiya ng asya Nailalarawan ang mga yamang likas ng asya Natataya ang mga implikasyon ng kapaligirang pisikal at yamang likas ng mga rehiyon sa pamumuhay ng mga asyano noon at ngayon Naipapahayag ang kahalagahan ng pangangalaga sa timbang na kalagayang ekolohiko ng rehiyon Napapahalagahan ang yamang tao ng asya Nasusuri ang kaugnayan ngyamangtao ng mga bansa ng asya sa pagpapaunlad ng kabuhayan at lipunan sa kasalukuyang panahon Nailalarawan ang komposisyong etniko ng mga rehiyon sa asya Nasusuri ang kaugnayan ng paglinang ng wika sa paghubog ng kultura ng mga asyano Napapahalagahan ang mga kaisipang asyano pilosopiya at relihiyon na nagbigaydaan sa paghubog ng sinaunang kabihasnang sa asya at sa pagbuo ng pagkakilanlang asyano Nasusuri ang paghubog pagunlad at kalikasan ng mga mga pamayanan at estado Nakakabuo ng mga kongklusyon hinggil sa kalagayan pamumuhay at development ng mga sinaunang pamayanan Nabibigyang kahulugan ang konsepto ng kabihasnan at nailalahad ang mga katangian nito Napaghahambing ang mga sinaunang kabihasnan sa asya sumer indus tsina Napahahalagahan ang mga bagay at kaisipang pinagbatayan sinocentrism divine origin devajara sa pagkilala sa sinaunang kabihasnan Nabibigyang kahulugan ang mga konsepto ng tradisyon pilosopiya at relihiyon Nasusuri ang mga mahahalagang pangyayari mula sa sinaunang kabihasnan hanggang sa ika16 na siglo Natataya ang impluwensiya ng mga paniniwala sa kalagayang panlipunansining at kultura ng mga asyano Nasusuri ang bahaging ginampanan ng mga pananaw paniniwala at tradisyon sa paghubog ng kasaysayan ng mga asyano Nasusuri ang mga kalagayang legal at tradisyon ng mga kababaihan sa ibat ibang uri ng pamumuhay Napapahalagahan ang bahaging ginampanan ng kababaihan sa pagtataguyod at pagpapanatili ng mga asyanong pagpapahalaga Napapahalagahan ang mga kontribusyon ng mga sinaunang lipunan at komunidad sa asya Napapahalagahan ang pagtugon ng mga asyano sa mga hamon ng pagbabago pagunlad at pagpapatuloy sa timog at kanlurang asya sa transisyonal at makabagong panahon ika16 hanggang ika20 siglo Nasusuri ang mga dahilan at paraan ng kolonyalismo at imperyalismo ng mga kanluranin sa unang yugto ika16 at ika17 siglo pagdating nila sa timog at kanlurang asya Nabibigyang halaga ang papel ng kolonyalismo at imperyalismo sa kasaysayan ng timog at kanlurang asya Naipapaliwanag ang mga nagbago at nanatili sa ilalim ng kolonyalismo Natataya ang mga epekto ng kolonyalismo sa timog at kanlurang asya Nasusuri ang transpormasyon ng mga pamayanan at estado sa timog at kanlurang asya sa pagpasok ng mga kaisipan at impluwensiyang kanluranin Naihahambing ang mga karanasan sa timog at kanlurang asya sa ilalim ng kolonyalismo at imperyalismong kanluranin Nabibigyanghalaga ang papel ng nasyonalismo sa pagbuo ng mga bansa sa timog at kanlurang asya Nasusuri ang mga salik at pangyayaring nagbigay daan sa pagusbong at pagunlad ng nasyonalismo Naipapaliwanag ang ibat ibang manipestasyon ng nasyonalismo sa timog at kanlurang asya Naipapahayag ang pagpapahalaga sa bahaging ginampanan ng nasyonalismo sa timog at kanlurang asya tungo sa paglaya ng mga bansa mula sa imperyalismo Nasusuri ang epekto ng nasyonalismo sa sigalot etniko sa asya katulad ng partisyonpaghahati ng india at pakistan Nasusuri ang mga pamamaraang ginamit sa timog at kanlurang asya sa pagtatamo ng kalayaan mula sa kolonyalismo Nasusuri ang matinding epekto ng mga digmaang pandaidig sa pagaangat ng mga malawakang kilusang nasyonalista Nasusuri ang kaugnayan ng ibat ibang ideolohiya ideolohiya ng malayang demokrasya sosyalismo at komunismo sa mga malawakang kilusang nasyonalista Natataya ang epekto ng mga samahang kababaihan at ng mga kalagayang panlipunan sa buhay ng kababaihan tungo sa pagkakapantaypantay pagkakataong pangekonomiya at karapatang pampolitika Naipapahayag ang pagpapahalaga sa bahaging ginampanan ng nasyonalismo sa pagbibigay wakas sa imperyalismo sa timog at kanlurang asya Nasusuri ang balangkas ng mga pamahalaan sa mga bansa sa timog at kanlurang asya Natataya ang mga palatuntunang nagtataguyod sa karapatan ng mamamayan sa pangkalahatan at ng mga kababaihan mga grupong katutubo mga kasapi ng caste sa india at iba pang sektor ng lipunan Napaghahambing ang kalagayan at papel ng mga kababaihan sa ibat ibang bahagi ng timog at kanlurang asya at ang kanilang ambag sa bansa at rehiyon Natataya ang kinalaman ng edukasyon sa pamumuhay ng mga asyano Natataya ang bahaging ginampanan ng relihiyon sa ibat ibang aspekto ng pamumuhay Naiuugnay ang mga kasalukuyang pagbabagong pangekonomiya na naganapnagaganap sa kalagayan ng mga bansa Natataya ang pagkakaibaiba ng antas ng pagsulong at pagunlad ng timog at timogkanlurang asya gamit ang estadistika at kaugnay na datos Nasusuri ang mga anyo at tugon sa neokolonyalismo sa timog at kanlurang asya Natataya ang epekto ng kalakalan sa pagbabagong pangekonomiya at pangkultura ng mga bansa sa timog at kanlurang asya Napapahalagahan ang mga kontribusyon ng timog at kanlurang asya sa larangan ng sining humanidades at palakasan Nahihinuha ang pagkakakilanlan ng kulturang asyano batay sa mga kontribusyong ito Napapahalagahan ang pagtugon ng mga asyano sa mga hamon ng pagbabago pagunlad at pagpapatuloy ng silangan at timogsilangang asya sa transisyonal at makabagong panahon ika16 hanggang ika20 siglo Nasusuri ang mga dahilan paraan at epekto ng pagpasok ng mga kanlurang bansa hanggang sa pagtatag ng kanilang mga kolonya o kapangyarihan sa silangan at timogsilangang asya Nasusuri ang transpormasyon ng mga pamayanan at estado sa silangan at timogsilangang asya sa pagpasok ng mga isipan at impluwensiyang kanluranin Naipapaliwanag ang mga nagbago at nanatili sa ilalim ng kolonyalismo Natataya ang mga epekto ng kolonyalismo sa silangan at timogsilangang asya Naihahambing ang mga karanasan sa silangan at timogsilangang asya sa ilalim ng kolonyalismo at imperyalismong kanluranin Nabibigyanghalaga ang papel ng nasyonalismo sa pagbuo ng mga bansa sa silangan at timogsilangang asya Nasusuri ang mga salik at pangyayaring nagbigay daan sa pagusbong at pagunlad ng nasyonalismo sa silangan at timog silangang asya Naipapaliwanag ang mga ibat ibang manipestasyon ng nasyonalismo sa silangan at timogsilangang asya Naihahayag ang pagpapahalaga sa bahaging ginampanan ng nasyonalismo sa silangan at timogsilangang asya tungo sa paglaya ng mga bansa mula sa imperyalismo Nasusuri ang epekto ng nasyonalismo sa sigalot etniko sa asya Nasusuri ang mga pamamaraang ginamit sa silangan at timogsilangang asya sa pagtatamo ng kalayaan mula sa kolonyalismo Nasusuri ang matinding epekto ng mga digmaang pandaidig sa pagaangat ng mga malawakang kilusang nasyonalista Nasusuri ang kaugnayan sa ibat ibang ideolohiya ideolohiya ng malayang demokrasya sosyalismo at komunismo sa mga malawakang kilusang nasyonalista Nasusuri ang epekto ng mga samahang kababaihan at ng mga kalagayang panlipunan sa buhay ng kababaihan tungo sa pagkakapantaypantay pagkakataong pangekonomiya at karapatang pampolitika Naipapahayag ang pagpapahalaga sa bahaging ginampanan ng nasyonalismo sa pagbibigay wakas sa imperyalismo Naihahambing ang mga pagbabago sa mga bansang bumubuo sa silangan at timogsilangang asya Nasusuri at naihahambing ang balangkas ng pamahalaan ng mga bansa sa silangan at timogsilangang asya Nasusuri at naihahambing ang mga palatuntunang nagtataguyod sa karapatan ng mamamayan sa pangkalahatan at ng mga kababaihan mga grupong katutubo mga kasapi ng caste sa india at iba pang sektor ng lipunan Naihahambing ang kalagayan at papel ng kababaihan sa ibat ibang bahagi ng timog at kanlurang asya at ang kanilang ambag sa bansa at rehiyon Nasusuri ang kinalaman ng edukasyon sa pamumuhay ng mga asyano Natataya ang bahaging ginampanan ng relihiyon sa ibat ibang aspekto ng pamumuhay Naiuugnay ang mga kasalukuyang pagbabagong pangekonomiya na naganap nagaganap sa kalagayan ng mga bansa sa silangan at timogsilangang asya Nasusuri ang pagkakaibaiba ng antas ng pagsulong at pagunlad ng timog at timogsilangang asya gamit ang estadistika at kaugnay na datos Nasusuri ang mga anyo at tugon sa neokolonyalismo sa silangan at timogsilangang asya Natataya ang epekto ng kalakalan sa pagbabagong pangekonomiya at pangkultura ng mga bansa sa silangan at timog silangang asya Napapahalagahan ang mga kontribusyon ng silangan at timogsilangang asya sa larangan ng sining humanidades at palakasan Nahihinuha ang pagkakakilanlan ng kulturang asyano batay sa mga kontribusyong nito

Copyright Information

Yes
Department Of Education
Use, Copy, Print

Technical Information

2.95 MB
application/pdf