EASE Modyul 16 Relihiyong Asyano Pagbuo ng Pangungusap mula sa dalawa o higit pang Pahayag

Modules  |  PDF
Description
This material is composed of activities aimed to broaden learners' knowledge in narrative texts as well as sentence construction.
Objective
1. naiisa-isa ang mga positibo at negatibong pahayag

2. natutukoy at nabibigyang-kahulugan ang mga salitang ang kahulugan ay nakapaloob sa pagitan ng mga salita

3. nabibigyang-hinuha ang kahulugang maaaring ipinahihiwatig ng isang pahayag

4. nagagamit sa pangungusap ang iba’t ibang paraang ginagamit sa pagpapakahulugan sa salita at pahayag

5. Nasususri ang tekstong narativ

6. Nakasusulat ng isang halimbawa ng tekstong narativ

Curriculum Information

K to 12
Grade 8
Filipino
Pag-unawa sa Binasa
Learners
Naipahahayag ang
pangangatuwiran sa
napiling alternatibong
solusyon o proposisyon
sa suliraning inilahad sa
tekstong binasa

Copyright Information

Yes
Department of Education
Reproduce, Use, Copy, Print

Technical Information

1,008.83 KB
application/pdf
Adobe PDF Reader
32 pages