EASE Modyul 18 Pagsusuri sa Akda batay sa Pagkapanitikan Nito

Teacher's Guide  |  PDF


Published on 2016 August 30th

Description
This material is composed of activities aimed to develop learners' skill in analyzing specific features of a literary work.
Objective
1. nasusuri ang akda batay sa mga tiyak na katangian nito

2. natutukoy ang mga salitang magkakapareho o magkakaugnay ang kahulugan

3. naibabahagi ang ginawang pagsusuri sa napakinggang buod ng binasang akda batay sa:
- katangian ng mga tauhan
- pagkamakato-tohanan ng mga pangyayari
tunggalian sa bawat kabanata

Curriculum Information

K to 12
Grade 10
Filipino
Paglinang ng Talasalitaan Pagsasalita
Educators, Learners
Nabibigyang-kahulugan
ang matatalingha-gang
pahayag na ginamit sa
biansang kabanata ng
nobela Naipahahayag ang
sariling paniniwala at
pagpapahalaga tungkol
sa mga kaisipang
namayani sa akda

Copyright Information

Yes
Department of Education
Reproduce, Use, Copy, Print

Technical Information

210.48 KB
application/pdf
Adobe PDF Reader
39 pages