5530 K to 10 Learning Resources

ID Title Language Resource Type Actions
19333 Ang Palakang si Kara Filipino Learning Material View Download
19322 Parts and Functions of the Human Eye English Learning Material View Download
19321 Melodic Contour Filipino Learning Material View Download
19320 Pagkanta ng Himig ng Awit sa Wastong Tono Filipino Learning Material View Download
19317 Performing Songs with the Knowledge When to Repeat the Song Ilocano Modules View Download
19307 Letra Ii Kankanaey Learning Material View Download
19306 Simbolo ng mga Anyo Filipino Modules View Download
19305 Identifying the Beginning, Middle, Ending and Repetitions Within a Song or Music Sample Ilocano Modules View Download
19304 Pakikipag-ugnayan ng Sariling Pamilya sa Iba Pang Pamilya sa Lipunang Pilipino Ilocano Modules View Download
19303 Pigura ti Panagsarsarita Ilocano Modules View Download
19302 Lokomotor na Kilos Filipino Modules View Download
19301 Letra Aa Kankanaey Learning Material View Download
19300 Wada di pamilyak Kankanaey Learning Material View Download
19299 Waday pamilya tayo Kalanguya Learning Material View Download
19292 Pagsagot ng mga Tanong at Pagbibigay ng Lagom o Buod ng Napakinggan o Nabasa Tagalog Self Learning Module View Download