5530 K to 10 Learning Resources

ID Title Language Resource Type Actions
19170 Ti Istoria ti Nagapuwan Ken Nagbaliwan ti Bukod Ko a Komunidad Ilocano Learning Material View Download
19169 Maam-ammo dagiti Banuar ti Bukod a Probinsia ken Rehion Ilocano Learning Material View Download
19168 Araw ng Sabado ni Ingga Filipino Storybooks View Download
19166 Naggapuan dagiti Probinsia ti Rehion Ilocano Learning Material View Download
19165 Karagdagang Kagamitan sa Pagbasa: Araling Panlipunan-Ikatlong Markahan Filipino Web-based View Download
19163 Karagdagang Kagamitan sa Pagbasa: Araling Panlipunan-Ikalawang Markahan Filipino Learning Material View Download
19135 Dagiti Nagbaliwan ken Agtultuloy a Progreso ti Probinsiak Tagalog Learning Material View Download
19134 Differentiating Words with Medial Vowels English Activity Sheets View Download
19127 Kahulugan ng Opisyal na Himno ng Kinabibilangang Lalawigan Tagalog Learning Material View Download
19125 Ang mga Simbolo at Sagisag ng mga Lalawigan at Lungsod sa Sariling Rehiyon Tagalog Learning Material View Download
19124 Dagiti Saan a Nagbalbaliw iti Ili Ilocano Learning Material View Download
19123 Panangipateg ti Kultural Nga Pakailasinan Iti Ili Ilocano Learning Material View Download
19122 Most Valuable Words English Activity Sheets View Download
19121 Panangbigbig kadagiti Napapateg a Lugar ti Ili Ilocano Learning Material View Download
19120 Pangiladawan ti Kaadu ti Tao Babaen iti Graph Ilocano Learning Material View Download