4729 K to 10 Learning Resources

ID Title Language Resource Type Actions
17481 Madduma-ruma nga Formative Assessment English Learning Material View Download
17475 Worktext in Mathematics 3 Filipino Learning Material View Download
17474 Worktext in Mathematics 6 ( First to Fourth Quarter) English Learning Material View Download
17469 Halina't Sumulat (Aklat Sanayan sa Pagsulat) Filipino Learning Material View Download
17467 Performing Body Massage English Learning Material View Download
17417 Nan Sinbesat ay Nagaget Kankanaey Story Books View Download
17415 Nan ug-ukhud si Khayang Finontok Story Books View Download
17413 Unga ay Nenbaon si Ilik Kankanaey Story Books View Download
17356 Banghay Aralin sa Araling Panlipunan 9: Impok Serye Tagalog Teacher's Guide View Download
17355 Banghay Aralin sa Edukasyon sa Pagpapakatao 9: Kasipagan, Pagpupunyagi, Pagtitipid at Wastong Pamamahala sa Naimpok Tagalog Teacher's Guide View Download
17354 Banghay Aralin sa Araling Panlipunan 9: Ang Pagkonsumo, Responsibilidad mo Tagalog Teacher's Guide View Download
17352 Banghay sa Araling Panlipunan 9: Umutang Ay Di Biro Tagalog Teacher's Guide View Download
17351 Banghay Aralin sa Araling Panlipunan 9: Gandang Girlie, Gandang Entreprenyur Tagalog Teacher's Guide View Download
17350 Banghay Aralin sa Araling Panlipunan 9: Masinop sa Impok, Resonsable sa Utang Tagalog Teacher's Guide View Download
17348 Nan Kawayan ya nan Mangga Kankanaey Learning Material View Download