5957 K to 10 Learning Resources

ID Title Language Resource Type Actions
19908 Joseph and his Dreams English Storybooks View Download
19904 Ang Plasurahan English Storybooks View Download
19891 Si Inday bu mekesalebu ne gulunan = Si Inday at ang mahiwagang unan Subanen Storybooks View Download
19882 Sakuna at Kalamidad, Ating Paghandaan Upang Buhay ay Mapangalagaan Filipino Modules View Download
19881 Papel ng Mamamayan sa Pagkakaroon ng Isang Mabuting Pamahalaan Filipino Modules View Download
19878 Planning for a Health Career English Modules View Download
19877 Health Career Pathways English Modules View Download
19876 Active Participation in Recreational Activities English Modules View Download
19875 Ang Konsepto ng Pamilya Batay sa Bumubuo Nito Tagalog Learning Material View Download
19874 Konsepto at Palatandaan ng Pambansang Kaunlaran Filipino Modules View Download
19873 Mga Proyektong Nagpapaunlad ng Natatanging Pagkakakilanlan ng Komunidad Tagalog Learning Material View Download
19872 Intentional Injury Prevention, Safety and First Aid English Modules View Download
19871 Dahilan, Mahahalagang Pangyayaring Naganap at Bunga ng Unang Digmaang Pandaigdig Modyul sa Araling Panlipunan 8 Filipino Modules View Download
19870 Visualizing, Representing, and Subtracting 2- to 3- Digit Numbers with Minuends Up to 999 Without and With Regrouping English Learning Material View Download
19869 Karanasan at Bahaging Ginampanan ng mga Kababaihan Tungo sa Pagkakapantay-Pantay, Pagkakataong Pang-Ekonomiya at Karapatang Pampolitika Filipino Modules View Download