5975 K to 10 Learning Resources

ID Title Language Resource Type Actions
19876 Active Participation in Recreational Activities English Modules View Download
19875 Ang Konsepto ng Pamilya Batay sa Bumubuo Nito Tagalog Learning Material View Download
19874 Konsepto at Palatandaan ng Pambansang Kaunlaran Filipino Modules View Download
19873 Mga Proyektong Nagpapaunlad ng Natatanging Pagkakakilanlan ng Komunidad Tagalog Learning Material View Download
19872 Intentional Injury Prevention, Safety and First Aid English Modules View Download
19871 Dahilan, Mahahalagang Pangyayaring Naganap at Bunga ng Unang Digmaang Pandaigdig Modyul sa Araling Panlipunan 8 Filipino Modules View Download
19870 Visualizing, Representing, and Subtracting 2- to 3- Digit Numbers with Minuends Up to 999 Without and With Regrouping English Learning Material View Download
19869 Karanasan at Bahaging Ginampanan ng mga Kababaihan Tungo sa Pagkakapantay-Pantay, Pagkakataong Pang-Ekonomiya at Karapatang Pampolitika Filipino Modules View Download
19868 Solving Two-Step Word Problem Involving Addition & Subtraction of 2 to 3 Digit Numbers Including Money Ilocano Learning Material View Download
19867 Digmaang Pandaigdig at Iba’t Ibang Ideolohiya sa Pag-Usbong ng Nasyonalismo at Kilusang Nasyonalista ng Silangan at Timog Silangang Asya Filipino Modules View Download
19866 Nasyonalismo Sa Silangan at Timog-Silangang Asya Filipino Modules View Download
19865 Kolonyalismo at Imperyalismo Sa Silangan at Timog- Silangang Asya Filipino Modules View Download
19864 Sukaranan: Basic Numeracy Modules (Module 2) Sinugbuanong Binisaya Learning Material View Download
19862 Sukaranan: Basic Numeracy Modules (Module 1) Sinugbuanong Binisaya Learning Material View Download
19860 Kahalagahan ng Bawat Kasapi ng Pamilya Filipino Learning Material View Download