Select Grade Level

9 Matched Resources

ID Title Language Resource Type Actions
17685 Nailalahad nang maayos at mabisa ang nalikom na datos sa pagsasaliksik (F8PS-IIIa-c-30) Unang Araw Filipino Teacher's Guide View Details
8214 EASE Mga Salita/Pangungusap na Nagpapahayag ng Pagtanggap at Pagtanggi Mga Salitang Nagpapakilala ng Pagsalungat Tekstong Deskriptiv, Tekstong Ekspositori Filipino Modules View Details
17686 Nailalahad nang maayos at mabisa ang nalikom na datos sa pagsasaliksik (F8PS-IIIa-c-30) Ikalawang Araw Filipino Teacher's Guide View Details
17687 Nailalahad nang maayos at mabisa ang nalikom na datos sa pagsasaliksik (F8PS-IIIa-c-30) Ikatlong Araw Filipino Teacher's Guide View Details
16922 Travelogue- Kagandahang Walang Katumbas- Isla Limasawa, Southern Leyte Filipino Learning Material View Details
8237 EASE Pagsulat ng Isang Salaysay Filipino Learning Material View Details
6888 EASE Modyul 1 Pagsusuri Batay sa Elemento ng Tula at Paraan ng Paglalahad Filipino Learning Material View Details
8172 EASE Pahayag na Interaksyunal/Pangungusap na Nangangatwiran Filipino Learning Material View Details
21748 Self-Learning Module- Quarter 2-Filipino: Grade 8, Modules 1-9 Tagalog Self Learning Module View Details