EASE Pahayag na Interaksyunal/Pangungusap na Nangangatwiran

Learning Material, Modules  |  PDF
Description
This material is composed of activities aimed to develop learners' skill in using interactional statements and sentences involving reasoning.
Objective
1. naiisa-isa ang mga hakbang ng pananaliksik mula sa video clip na napanood sa youtube o iba pang pahatid pangmadla

2. naipapahayag sa lohikal na paraan ang mga pananaw at katuwiran

3. nasusuri ang napanood na pelikula batay sa paksa/tema, layon, gamit ng mga salita at mga tauhan

4. nagagamit ang kahusayang gramatikal (may tamang bantas, baybay, magkakaugnay na pangungusap/ talata sa pagsulat ng isang suring- pelikula

5. nailalapat ang tamang damdamin sa mga pahayag na binuo para sa kampanyang panlipunan

Curriculum Information

K to 12
Grade 8
Filipino
Pag-unawa sa Binasa Panonood Pagsasalita Wika at Gramatika
Learners
Naiuugnay ang
mahahalagang kaisipang
nakapaloob sa mga
karunungang-bayan sa
mga pangyayari sa
tunay na buhay sa
kasalukuyan Naihahayag ang sariling
pananaw tungkol sa
mahahala-gang isyung
mahihinuha sa
napanood na pelikula Matalinong nakikilahok
sa mga talakayan sa
klase

Copyright Information

Yes
Department of Education
Reproduce, Use, Copy, Print

Technical Information

228.10 KB
application/pdf
Adobe PDF Reader
18 pages