Pagsagot ng mga Tanong sa Nabasa o Napakinggang Katitikan ng Pagpupulong

Modules  |  PDF
Description
Ang modyul na ito ay naaayon tungo sa implementasyon ng K to 12 Curriculum ng Kagawaran ng Edukasyon ng Pilipinas. Ito ay nakatuon sa pagsagot ng mga tanong sa napakinggang pagpupulong, katitikan ng pagpupulong, pagbibigay ng reaksyon o opinion batay sa napakinggan pagpupulong, paggawa ng katitikan ngpagpupulong
Objective
1. Nasasagot ang mga tanong sa nabasa o napakinggang pagpupulong (pormal at di-pormal), katitikan (minutes) ng pagpupulong F4PN-IVd-g-3.3 F4PB-IVg-j-100

2. Naipahahayag ang sariling opinyon o reaksyon batay sa napakinggang pagpupulong F4PS-IVf-g-1

3. Nagagamit ang mga uri ng pangungusap sa pormal na pagpupulong F4WG-IVc-g-13.3

4. Nakasusulat ng minutes ng pagpupulong F4PU-IVg-2.3

Curriculum Information

K to 12
Grade 4
Filipino
Pagbasa: Pagunawa sa Binasa
Learners
Nasasagot ang mga
tanong tungkol sa
minutes ng
pagpupulong
(pormal at di pormal)

Copyright Information

Reyma Balingway (reyma.balingway@deped.gov.ph) - Anonang Elementary School, Kalinga, CAR
Yes
SDO Kalinga, Department of Education
Use, Copy, Print

Technical Information

634.41 KB
application/pdf