Self-Learning Module- Quarter 1 - Filipino: Grade 3, Modules 1 to 15

Learning Material, Self Learning Module  |  ZIP


Published on 2022 May 23rd

Description
Contents: 1. Filipino 3: Quarter 1- Module 1: Paggamit ng Pangngalan sa Pagsalaysay. 2. Filipino 3: Quarter 1- Module 2: Paggamit ng Naunang Kaalaman o Karanasan sa Pag-unawa ng Teksto. 3. Filipino 3: Quarter 1- Module 3: Pagsagot sa Tanong Tungkol sa Kwento, Usapan, Balita at Tula. 4. Filipino 3: Quarter 1- Module 4: Paggamit ng mga Bahagi ng Aklat sa Pagkuha ng Impormasyon. 5. Filipino 3: Quarter 1- Module 5: Pagbasa ng mga Salitang may Tatlong Pantig. 6. Filipino 3: Quarter 1- Module 6: Pagsunod sa Nakasulat na Panuto na may 2-4 na hakbang. 7. Filipino 3: Quarter 1- Module 7: Pagbabaybay nang Wasto ng mga Salitang Natutunan sa Aralin, Salitang Di-kilala Batay sa Bigkas, Tatlo o Apat na Pantig, atayang Talasalitaan at Salitang Dinaglat. 8. Filipino 3: Quarter 1- Module 8: Paggamit ng Diksyunaryo. 9. Filipino 3: Quarter 1- Module 9: Paggamit sa Usapan ng mga Salitang Pamalit. 10. Filipino 3: Quarter 1- Module 10: Paggamit ng Magagalang na Salita. 11. Filipino 3: Quarter 1- Module 11: Paglalarawan sa Elemento ng Kuwento. 12. Filipino 3: Quarter 1- Module 12: Pagsasalaysay Muli sa Nabasang Teksto. 13. Filipino 3: Quarter 1- Module 13: Paggamit ng Malaki at Maliit na Letra at mga Bantas. 14. Filipino 3: Quarter 1- Module 14: Paggamit ang Panghalip Bilang Pamalit Pangngalan may panandang ang Ito, Iyan Iyon: Nito, Niyan, Niyon. 15. Filipino 3: Quarter 1- Module 15: Pagbuo ng Isang Kuwento na Katumbas ng Napakinggang Kuwento.
Objective
1. nakagagamit ng pangngalan sa pagsasalaysay tungkol sa mga
tao, lugar at bagay sa paligid (F3WG-Ia-d-2)
2. nakagagamit ng naunang kaalaman o karanasan sa pag-unawa
ng napakinggang teksto(F3PN-Ib-2)
3. nasasagot ang mga tanong tungkol sa kuwento, usapan,
balita at tulang binasa (F3PB-Ib-3.1, F3PN-IIc-3.1.1, F3PB-I-d-3.1,
F3PN-Iva 3.1.3)
4. nakagagamit sa iba’t ibang bahagi ng aklat sa pagkalap ng
impormasyon (F3EP-Ib-h-5/F3EP-IIa-d5)
5. nababasa ang mga salitang may tatlong pantig pataas
(F3AL-If-1.3); at
6. nababasa ang mga salitang hiram (F3PP-IVcg-2.5)
7. nakasusunod sa nakasulat na panuto na may 2-4 na hakbang
(F3PB-lc-2, F3PB-llc-2, F3PB-IVb-2)
8. nakababaybay ng mga salitang natutunan sa aralin at mga
salitang di-kilala batay sa bigkas (F3PY-Id-2.2, F3PY-If.2.4,
F3Py-IIf-2.2, F3PY-IVb-h2)
9. nakagagamit ng Dikyunaryo
(F3EP-Id6.1)
10. nakagagamit ng magagalang na salita na angkop sa sitwasyon (F3PS-If-12, F3PSIIb-12.5)
11. nailalarawan ang mga mga elemento ng kuwento gaya ng
tauhan, tagpuan at banghay ng kuwento (F3PBH-Ie-4, F3PBIIb-e-4)
12. naisasalaysay muli ang teksto nang may tamang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa tulong ng pamatnubay na tanong at balangkas (F3PN-Ig-6.1, F3PN-IIf6.4, F3PB-IIg-12.2, F3PB-IIIg-12.3, F3PN-IVh-6.6).
13. nagagamit ang malaki at maliit na letra at mga bantas sa pagsulat ng mga salitang natutuhan sa aralin, salitang dinaglat, salitang hiram, parirala, pangungusap, at talata
(F3PU-lg-i-4, F3PU-lld-4, F3PU-llld-2.6, F3PU-lVd-f-4)
14. nakagagamit ng panghalip bilang pamalit sa pangngalan may panandang ang Ito/ Iyan/ Iyon (F3WG-Ie-h-3.1; F3WG-IIg-j-3.1)
15. nakabubuo ng isang kuwento na katumbas ng napakinggang kuwento (F3PN-Ij-10/ F3PN-IIj-10/ F3PN-IIIj-10/ F3PN-IVb-10)

Curriculum Information

K to 12
Grade 3
Filipino
Pakikinig (Pag-unawa sa Napakinggan) Pagsulat (Pagsulat at Pagbaybay) Pagpapahalaga sa Wika at Panitikan
Educators, Learners
Nasasagot ang mga tanong tungkol sa napakinggang kuwento Naisasalaysay
muli ang
napakinggang
teksto sa
tulong ng
pamatnubay na
tanong Nagagamit ang
wika bilang
tugon sa
sariling
pangangailangan at
sitwasyon Nauunawaan
ang
kahalagahan ng
mga nilalaman
ng panitikan /
teksto Nababago ang
sariling
damdamin at
pananaw sa
mga bagaybagay
batay
sa binasang
teksto Naibabahagi
ang karanasan
at kaalaman
mula sa
pagbasa
upang
makahikayat
ng iba na
magbasa Nababaybay nang wasto ang mga salitang may tatlo o apat na pantig

Copyright Information

Yes
Department of Education
Use, Copy, Print

Technical Information

16.52 MB
application/x-zip-compressed