Self-Learning Modules - Quarter 1 Araling Panlipunan: Grade 2, Modules 1-8

Learning Material, Modules, Self Learning Module  |  ZIP


Published on 2022 May 16th

Description
Contents: 1. Araling Panlipunan 2: Quarter 1 - Module 1: Ang Aking Komunidad. 2. Araling Panlipunan 2: Quarter 1 - Module 2: Paglalarawan sa Aking Komunidad. 3. Araling Panlipunan 2: Quarter 1 - Module 3: Komunidad Ko , Pahahalagahan Ko. 4. Araling Panlipunan 2: Quarter 1 - Module 4: Bumubuo ng Komunidad. 5. Araling Panlipunan 2: Quarter 1 - Module 5: Tungkulin at Gawain ng mga Bumubuo ng Komunidad : Kaugnayan sa Sarili at Pamilya. 6. Araling Panlipunan 2: Quarter 1 - Module 6: Komunidad Ko, Iguguhit Ko. 7. Araling Panlipunan 2: Quarter 1 - Module 7: Ang Panahon at Kalamidad Sa Sariling Komunidad. 8. Araling Panlipunan 2: Quarter 1 - Module 8: Wastong Gawain at Pagkilos Sa Tahanan at Paaralan sa Panahon ng Kalamidad.
Objective
1. Nauunawaan ang Konsepto ng Komunidad.
2. Naiisa-isa ang mga elemento ng komunidad.
3. Naipaliliwanag ang bahagi ng mga institusyon sa komunidad sa paghubog ng pagkatao.
4. Natutukoy ang mga batayang impormasyon sa sariling komunidad.
5. Naipaliliwanag ang kahalagahan ng mga batayang impormasyon sa isang komunidad.
6. Nailalarawan ang sariling komunidad batay sa pangalan nito, lokasyon, mga namumuno, populasyon, wika, kaugalian, paniniwala at iba pa.
7. Natutukoy ang kahalagahan ng komunidad.
8. Naipaliliwanag ang kahalagahan ng komunidad sa pamumuhay ng tao.
9. Natutukoy na ang bawat bata ay may kinabibilangang komunidad.
10. Natutukoy ang mga bumubuo ng komunidad:
a. mga taong naninirahan;
b. mga institusyon;
c. mga iba pang istrukturang panlipunan;
11. Naipaliliwanag ang kahalagahan ng bawat institusyong bumubuo ng komunidad.
12. Natutukoy ang mga tungkulin at gawain ng mga bumubuo ng komunidad.
13. Mailalarawan ang gawain at tungkulin ng mga bumubuo ng komunidad.
14. Naiuugnay ang tungkulin at gawain na bumubuo ng komunidad sa sarili at sariling pamilya.
15. Natutukoy ang mga mahahalagang lugar, istruktura, bantayog, palatandaan, simbolo, anyong lupa at anyong tubig na matatagpuan sa sariling komunidad.
16. Natutukoy ang kinalalagyan ng mga mahahalagang lugar, istruktura, bantayog, palatandaan, simbolo, anyong lupa at anyong tubig na matatagpuan sa sariling komunidad.
17. Nakaguguhit ng payak na mapa ng komunidad mula sa sariling tahanan o paaralan na nagpapakita ng mga mahahalagang lugar at istruktura, anyong lupa at tubig, atbp.
18. Nakasusulat ng isang maikling sanaysay tungkol sa sariling komunidad batay sa ginawang payak na mapa.
19. Nailalarawan ang panahon at kalamidad na nararanasan sa sariling komunidad.
20. Natutukoy ang iba’t ibang uri ng panahong nararanasan sa sariling komunidad.
21. Nakabubuo ng simpleng ulat ukol sa kalagayan ng panahon sa sariling komunidad.
22. Maging responsableng mag-aaral at handa sa anumang panahon at kalamidad sa maaaring maranasan sa hinaharap.
23. Naisasagawa ang mga wastong gawain / pagkilos sa tahanan at paaralan sa panahon ng kalamidad.
24. Nakatutulong sa paaralan at tahanan upang maging handa sa pagdating ng kalamidad.
25. Nakapagpapakita ng mga angkop na tugon bago, tuwing at pagkatapos ng isang kalamidad.
26. Naipaliliwanag ang epekto ng kalamidad sa anyong lupa, anyong tubig at sa tao.
27. Maging responsableng mag-aaral at handa sa anumang kalamidad na maaaring maranasan sa hinaharap.

Curriculum Information

K to 12
Grade 2
Araling Panlipunan
Pagkilala sa Komunidad Pagiging Kabahagi ng Komunidad
Educators, Learners
Nauunawaan ang konsepto ng komunidad Nasasabi na ang bawat bata ay may kinabibilangang komunidad Naiuugnay ang pagbibigay serbisyo paglilingkod ng komunidad sa karapatan ng bawat kasapi sa komunidad Nasasabi na ang mga karapatang tinatamasa ay may katumbas na tungkulin bilang kasapi ng komunidad Naisasagawa ang disiplinang pansarili sa pamamagitan ng pagsunod sa mga tuntunin bilang kasapi ng komunidad

Copyright Information

Yes
Department of Education (DepEd)
Use, Copy, Print

Technical Information

10.22 MB
application/zip