Konsepto at Salik na Nakakaapekto sa Demand sa Pang-Araw-Araw na Pamumuhay

Modules  |  PDF


Published on 2021 April 25th

Description
Ang materyal na ito ay proyekto ng CID-LRMDS ng Dibisyon ng Kalinga at ito ay naaayon sa tungo sa implementasyon ng K to 12 Basic Education Curriculum. Isinulat ito ni Luzviminda P. Lingbawan mula sa Pinukpuk Vocational School, Distrito ng Southern Pinukpuk. Ang modyul na ito ay isinulat upang matugunan ang iba’t ibang paraan ng pagkatuto ng isang mag-aaral. Hangad ng modyul na ito na maunawaang lubos ng mga mag-aaral ang konsepto ng demand at salik na nakakaapekto sa ating pangaraw-araw na pamumuhay. Ang saklaw ng araling napapaloob dito ay maaaring makatulong sa mga susunod pang aralin sa Araling Panlipunan.
Objective
1. Nasusuri ang konsepto at salik ng demand na nakakaapekto sa pangaraw-araw na pamumuhay.
2. Natutukoy ang mga salik ng demand na nakakaapekto sa pangaraw-araw na pamumuhay.
3. Napahahalagahan ang epekto ng demand sa pamumuhay ng tao at sa bansa nito.

Curriculum Information

K to 12
Grade 9
Araling Panlipunan
Demand
Learners
Nasusuri ang mga salik na nakaaapekto sa demand

Copyright Information

LUZVIMINDA LINGBAWAN (luzviminda p. lingbawan) - Pinukpuk Vocational School, Kalinga, CAR
Yes
Department of Education - Schools Division of Kalinga
Use, Copy, Print

Technical Information

1.36 MB
application/pdf