Konsepto at Estruktura ng Pamilihan

Modules  |  PDF


Published on 2023 November 23rd

Description
Ang materyal na ito ay isinulat ni Dione Michael M. Maggay mula sa Cal-owan Agricultural Vocational National High School at naayon tungo sa implementasyon ng K to 12 Basic Curriculum. Nakalaan ito para sa mga mag-aaral ng ika-siyam na baitang upang maunawaan ang mga pangunahing kaalaman sa ugnayan ng pwersa ng demand at suplay, at sa sistema ng pamilihan bilang batayan ng matalinong pagdedesisyon ng sambahayan at bahay - kalakal tungo sa pambansang kaunlaran.
Objective
1. Nasusuri ang kahulugan at iba’t ibang istraktura ng pamilihan.
2. Nauunawaan ang konsepto ng estruktura ng pamilihan.
3. Nasusuri ang iba’t ibang estruktura/sistema ng pamilihan na tumutugon sa maraming pangangailangan ng mga tao.

Curriculum Information

K to 12
Grade 9
Araling Panlipunan
Demand
Learners
Nasusuri ang ibat ibang istraktura ng pamilihan

Copyright Information

Dione Michael M. Maggay
Yes
Department of Education - SDO Kalinga
Use, Copy, Print

Technical Information

732.05 KB
application/pdf