Pagbuo Ng Desisyon Na Makabubuti Sa Pamilya

Learning Material  |  PDF


Published on 2020 June 13th

Description
Ang modyul na ito sa Edukasyon Sa Pagpapakatao ay para sa mga mag-aaral sa ikaanim na baitang. Ang mga araling dito ay nagpapahayag ng tungkol sa pananagutang pansarili at mabuting kasapi ng pamilya at itinuturo ito sa Unang Markahan. ng taon. Sa katapusan ng modyul na ito, inaasahang maisaisa, matukoy, masuri, maisagawa at maipaliwanag ng mga mag-aaral ang mga tamang hakbang na makatutulong sa pagbuo ng isang desisyon na makabubuti at ikasisiya ng pamilya.
Objective
1. Naiisa-isa/Natutukoy ang mga tamang hakbang sa pagpili ng mga kaibigan, libangan, at pagbuo ng pananampalataya na ikasisiya ng pamilya.
2. Nasusuri ang mga magagandang katangian na dapat piliin sa isang kaibigan, libangan at pagbuo ng pananampalataya na maaaring makapagdulot ng kasiyahan sa pamilya.
3. Naisagawa ang mga tamang hakbang sa pagpili ng isang kaibigan, libangan at pagbuo ng pananampalataya na maaaring makapagdulot ng kasiyahan sa pamilya.
4. Naipapaliwanag ang mga mabuti at dimabuting maidudulot sa pagpili ng kaibigan, libangan at pananampalataya.

Curriculum Information

K to 12
Grade 6
Edukasyon sa Pagpapakatao
Pananagutang Pansarili at Mabuting Kasapi ng Pamilya
Learners
Naisasagawa ang mga tamang hakbang na makatutulong sa pagbuo ng isang desisyon na makabubuti sa pamilya

Copyright Information

Rhoda Lamayo (rhoda.lamayo) - Concepcion ES, Negros Occidental, Region VI - Western Visayas
Yes
LRMS, DepEd, Division of Negros Occidental
Use, Copy, Print

Technical Information

1.56 MB
application/pdf
20