Edukasyon sa Pagpapakatao - Integrasyon ng Edukasyon sa Rabies: Pagpigil sa Paglaganap ng Rabies at Mga Dapat Gawin Kapag Nakagat Ng Aso

Teacher's Guide, Lesson Plan, Lesson Exemplar  |  PDF


Published on 2020 January 29th

Description
Naipamamalas ang pag-unawa sa kahalagahan ng pakikipagkapuwatao at pagganap ng mga inaasahang hakbang, at kilos para sa kapakanan ng pamilya at kapuwa. Naisasagawa ang inaasahang hakbang, kilos at pahayag na may paggalang at pagmamalasakit para sa kapakanan at kabutihan ng pamilya at kapuwa.
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 5
Edukasyon sa Pagpapakatao, Health
Pananagutang Pansarili at Mabuting Kasapi ng Pamilya Personal Health Injury Safety and First Aid
Educators
Napahahalagahan ang katotohanan sa pamamagitan ng pagsusuri Nakasusuri ng mabuti at dimabuting maidudulot sa sarili at miyembro ng pamilya ng anumang babasahin napapakinggan at napapanood Nakapagpapakita ng kawilihan at positibong saloobin sa pagaaral Nakapagpapakita ng matapat na paggawa sa mga proyektong pampaaralan Nakahihikayat ng iba na maging matapat sa lahat ng uri ng paggawa Nakapagpapatunay na mahalaga ang pagkakaisa sa pagtatapos ng gawain Nakapagpapakita ng pagkawili sa pagbabasapagsuri ng mga aklat at magasin Nakapagpapahayag nang may katapatan ang sariling opinyonideya at saloobin tungkol sa mga sitwasyong may kinalaman sa sarili at pamilyang kinabibilangan Nakapagpapahayag ng katotohanan kahit masakit sa kalooban Describes a mentally emotionally and socially healthy person Suggests ways to develop and maintain ones mental and emotional health Recognizes signs of healthy and unhealthy relationships Explains how healthy relationships can positively impact health Discusses ways of managing unhealthy relationships Describes some mental emotional and social health concerns Discusses the effects of mental emotional and social health concerns on ones health and well being Demonstrates skills in preventing or managing teasing bullying harassment or abuse Identifies appropriate resources and people who can help in dealing with mental emotional and social health concerns Explains the nature and objectives of first aid Discusses basic first aid principles Demonstrates appropriate first aid for common injuries or conditions Nakapaghihinuha na nakapagdudulot ng kabutihan sa pagsasama nang maluwag ang pagsabi nang tapat

Copyright Information

Yes
Department of Education (DepEd)/ Global Alliance for Rabies Control (GARC)
Use, Copy, Print

Technical Information

1.10 MB
application/pdf