HEALTH - Rabies: (1) Pagpigil sa Paglaganap ng Rabies (2) Mga Dapat Gawin Kapag Nakagat Ng Aso

Teacher's Guide, Lesson Plan, Lesson Exemplar  |  PDF


Published on 2020 January 29th

Description
Naipamamalas ang pag-unawa sa kahalagahan ng pakikipagkapuwa-tao at pagganap ng mga inaasahang hakbang, at kilos para sa kapakanan ng pamilya at kapuwa. Naisasagawa ang inaasahang hakbang, kilos at pahayag na may paggalang at pagmamalasakit para sa kapakanan at kabutihan ng pamilya at kapuwa. Nakapagsisimula ng pamumuno para makapagbigay ng kayang tulong para sa nangangailangan.
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 5
Health
Injury Safety and First Aid
Educators
Explains the nature and objectives of first aid Discusses basic first aid principles Demonstrates appropriate first aid for common injuries or conditions

Copyright Information

Yes
Department of Education, Global Alliance
Use, Copy, Print

Technical Information

1.10 MB
application/pdf