Sining sa Pananalita

Web-based  |  PDF


Published on 2021 February 3rd

Description
Ang kagamitang pampagkatuto na ito ay para sa Filipino-10 na naglalaman ng limang istasyon na kailangang tahakin ng mag-aaral para maipamamalas niya ang pag-unawa sa mga kohesyong gramatikal-anapora at katapora tulad na lamang ng panghalip. Sa pamamagitan ng mga pamatnubay at mga gawaing napapaloob, nasusubok at napapayaman ang kaalaman ng mag-aaral sa paggamit ng angkop na panghalip bilang panuring sa mga tauhan sa kanyang pagsusulat ng pangungusap at talata.
Objective
Ang mga mag-aaral ay nakabubuo ng story board na gumagamit ng wastong kohesyong gramatikal– anapora at katapora

Curriculum Information

K to 12
Grade 10
Filipino
Wika at Gramatika
Learners
Nagagamit ang angkop
na mga panghalip
bilang panuring sa mga
tauhan

Copyright Information

Elma M. Bed-ing
Yes
Schools Division of Mountain Province - LRMS
Use, Copy, Print

Technical Information

2.71 MB
application/pdf