Self-Learning Modules - Quarter 2 MTB-MLE: Grade 1, Modules 1- 10

Modules, Self Learning Module  |  ZIP


Published on 2022 July 11th

Description
Contents: 1. MTB-MLE 1: Quarter 2 - Module 1: Panghalip Panao at Panghalip Paari. 2. MTB-MLE 1: Quarter 2 - Module 2: Pagbibigay Kahulugan sa Mapa ng Silid-aralan/Paaralan. 3. MTB-MLE 1: Quarter 2 - Module 3: Mga Salitang Magkatugma. 4. MTB-MLE 1: Quarter 2 - Module 4: Pagtukoy sa Sanhi at Bunga ng Pangyayari Mula sa Napakinggang Kuwento. 5. MTB-MLE 1: Quarter 2 - Module 5: Pagtukoy sa Suliranin at Solusyon sa Kwentong Binasa. 6.MTB-MLE 1: Quarter 2 - Module 6: Pagkuha ng Impormasyon Mula sa Iba’t ibang Mapagkukunan (larawan, ilustrasyon, graph, tsart). 7. MTB-MLE 1: Quarter 2 - Module 7: Paglalarawan sa Kuwentong Nabasa. MTB-MLE 1: Quarter 2 - Module 8: Pagsasalaysay sa Kuwentong Nabasa. 9. MTB-MLE 1: Quarter 2 - Module 9: Pagpapaikli ng mga Panghalip. 10. MTB-MLE 1: Quarter 2 - Module 10: Pagsasadula ng mga Teksto.
Objective
1. Makikilala mo ang mga panghalip panao at panghalip paari.
2. Mabibigyang kahulugan ang mapa ng silidaralan/paaralan.
3. Makikilala ang mga salitang magkatugma;
4. Makapagpupunan ng mga salitang magkatugma upang mabuo ang tula, awit at iba pang panitikan5. makasusunod sa mga nakasulat na panuto.
5. Matutukoy mo na nang wasto ang mga sanhi at bunga sa pangungusap o pangyayari sa kuwento.
6. Matutukoy ang ipinahihiwatig na impormasyon mula sa iba’t ibang mapagkukunan (larawan, ilustrasyon, simpleng graph, tsart)
7. Makasusunod ng mga pinahihiwatig na impormasyong mula sa iba’t ibang mapagkukunan.
8. Mapapahalagahan ang mga ipinahihiwatig na impormasyong mula sa iba’t ibang mapagkukunan.
9. Mailarawan ang mga pangyayari sa nabasang kuwento.
10. Mapagsunod-sunod ang mga pangyayari sa kuwento.
11. Makapagsasalaysay ng kuwentong binasa
12. Matutuhan ng mga bata ang wastong pagpapaikli ng panghalip.
13. Maisadula mo ang pagsagot sa mga teksto (alamat, pabula, at tula).

Curriculum Information

K to 12
Grade 1
Mother Tongue
Phonics and Word Recognition
Educators, Learners
Write the
upper and
lower case
letters
legibly,
observing
proper
sequence of
strokes Write
words,
phrases,
and simple
sentences
with proper
spacing,
punctuation
and
capitalizatio
n when
applicable. Read words,
phrases,
sentences,
and/or short
stories. Observe
proper
mechanics
(punctuatio
n marks,
capitalizatio
n, proper
spacing
between
words,
indentions,
and format)
when
copying/writ
ing words,
phrases,
sentences,
and short
paragraphs

Copyright Information

Yes
Department of Education
Use, Copy, Print

Technical Information

15.31 MB
application/x-zip-compressed