Paggamit nang Wasto ng Pangngalan at Panghalip

Modules  |  PDF


Published on 2022 April 21st

Description
Binuo ang modyul na ito para lubusang matutunan ang paggamit nang wasto ng pangngalan at panghalip sa pagtalakay tungkol sa sarili, sa mga tao, hayop, lugar, bagay at pangyayari sa paligid. Learning Competencies F5PN-Ia-4Nauiuugnay ang sariling karanasan sa napakinggang teksto. F5PS-Ia-j-1Naipapahayag ang sariling opinion o reaksyon sa isang napakinggang balita, isyu o usapan. F5WG-Ia-e-2; F5WG-If-j-3Nagagamit nang wasto ang pangngalan at panghalip sa pagtalakay tungkol sa sarili, sa mga tao, hayop, lugar, bagay at pangyayari sa paligid. F5PT-Ia-b-1.14Naibibigay ang kahulugan ng salitang pamilyar at di-pamilyar sa pamamagitan ng gamit sa pangungusap. F5PB-Ia-3.1Nasasagot ang mga tanong sa binasang kuwento. F5EP-Ia-15Nabibigyang-kahulugan ang patalastas. F5EP-Ia-15 Nakasusulat ng isang maikling balita.
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 5
Filipino
Pagsasalita Pagbasa Pagsulat Gramatika
Learners
Nagagamit ang
pang-uri sa
paglalarawan ng
kilalang tao sa
pamayanan

Copyright Information

Maria Magdalena Balao
Yes
DepEd CAR
Reproduce, Use, Copy, Print

Technical Information

689.30 KB
application/pdf
Windows
PDF Reader PDF Reader
25