EASE Modyul 3 Pagsusuri sa Akda Batay sa Mga Teoryang Humanismo at Markismo

Modules  |  Module  |  PDF


Published on 2014 December 4th

Description
This material is composed of activities and texts aimed to develop learners' skill in close reading using Humanism and Marxism.
Objective
1. naiuugnay ang mahahalagang kaisipang nakapaloob sa mga karunungang-bayan sa mga pangyayari sa tunay na buhay sa kasalukuyan

2. nabubuo ang angkop na pagpapasiya sa isang sitwasyon gamit ang pamantayang pansarili at pamantayang itinakda

3. napauunlad ang kakayahang umunawa sa binasa sa pamamagitan ng paghihinuha batay sa mga ideya o pangyayari sa akda at dating kaalaman kaugnay sa binasa

4. nabibigyang- kahulugan ang mahirap na salitang ginamit sa akda batay sa denotatibo o konotatibong kahulugan

Curriculum Information

K to 12
Grade 8, Grade 9
Filipino
Pag-unawa sa Binasa
Learners
Naipaliliwanag ang
sariling saloobin/
impresyon tungkol sa
mahahalagang mensahe
at damdaming hatid ng
akda Nailalahad ang
mahahalagang
pangyayari sa aralin Nasusuri ang mga
sitwasyong nagpapakita
ng
iba’t ibang damdamin at
motibo ng mga tauhan Nahihinuha ang katangian ng mga tauhan at natutukoy ang kahalagahan ng bawat isa sa nobela

Copyright Information

Yes
Department of Education
Reproduce, Use, Copy, Print

Technical Information

232.78 KB
application/pdf
Adobe PDF Reader
36 pages