Ang Konsepto ng Pamilya Batay sa Bumubuo Nito

Modules  |  PDF


Published on 2021 April 13th

Description
Ang materyal na ito ay isinulat ni Zynalyne H. Lingayo mula sa Pinukpuk Central School, Distrito ng Southern Pinukpuk, Dibisyon ng Kalinga. Ang modyul na ito ay ginawa para sa mga mag-aaral ng Unang Baitang upang malaman ang mga konsepto ng pamilya batay sa mga bumubuo nito. May mga iba’t ibang gawain na nakapaloob dito upang lalong malinang at mahasa ang mag-aaral tungkol sa paksa.
Objective
A. Nakikilala ang mga kasapi ng pamilya.
B. Nasasagot ng tama ang mga gawain.
C. Nakatutukoy ng mga gawaing nagpapakita ng
pagmamahal at paggalang sa kapamilya.
D. Naipapaliwanag ang konsepto ng pamilya batay sa
bumubuo nito sa pamamagitan ng pagguhit.
E. Nailalarawan ang kapamilya sa malikhaing
pamamaraan.

Curriculum Information

K to 12
Grade 1
Araling Panlipunan
Pagkilala sa mga Kasapi ng Pamilya
Learners
Nauunawaan ang konsepto ng pamilya batay sa bumubuo nito ie twoparent family singleparent family extended family

Copyright Information

ZYNALYNE LINGAYO (zynalyne.lingayo001) - Pinukpuk Central School, Kalinga, CAR
Yes
Department of Education - Schools Division of Kalinga
Use, Copy, Print

Technical Information

1.39 MB
application/pdf