Ang Kontribusyon ng Kabihasnang Romano

Modules  |  PDF


Published on 2023 November 22nd

Description
Ang material na ito na isinulat ni Fidel O. Bommosao mula sa Rizal National School of Arts and Trades, Rizal District ay naaayon tungo sa implementasyon ng K to 12 Curriculum. Ito ay nakalaan para sa mga mag-aaral ng ika-walong baitang at nakapokus sa iba’t ibang Kontribusyon ng Kabihasnang Romano
Objective
1) Naiisa isa ang iba’t ibang ambag ng klasikal na kabihasnan ng Romano
2) Nasusuri ang nga ambag ng kabihasnang klasikal ng Romano
3) Napapahalagahan ang iba’t ibag kontribusyon ng klasikal na kabihasnang romano sa sandaigdigan

Curriculum Information

K to 12
Grade 8
Araling Panlipunan
Ang Pagsisimula ng mga Kabihasnan sa Daigdig
Learners
Naipapaliwanag ang mahahalagang pangyayari sa kabihasnang klasiko ng rome mula sa sinaunang rome hanggang sa tugatog at pagbagsak ng imperyonh romano

Copyright Information

Fidel O. Bommosao
Yes
Department of Education - SDO Kalinga
Use, Copy, Print

Technical Information

792.48 KB
application/pdf