Pagpapakita ng Pagmamahal sa Pamilya at sa Kapwa

Modules  |  PDF


Published on 2023 February 7th

Description
Ang modyul na ito ay isinulat ni Gng. Severina C. Sangdaan mula sa Pinococ Elementary School, Northern Pinukpuk District, Kalinga Division at naaayon tungo sa implememtasyon ng K to 12 Basic Education Curriculum. Nakalaan ito para sa mga mag-aaral ng unang baitang at nakapokus sa pagpapakita ng pagmamahal sa pamilya at sa kapwa sa lahat ng pagkakataon lalo na sa oras ng pangangailangan.
Objective
Naisasabuhay ang wastong pakikitungo sa ibang kasapi ng pamilya at kapwa sa lahat ng pagkakataon.

Curriculum Information

K to 12
Grade 1
Edukasyon sa Pagpapakatao
Mahal Ko Kapwa Ko
Learners
Nakapagpapakita ng pagmamahal sa pamilya at kapwa sa lahat ng pagkakataon lalo na sa oras ng pangangailangan

Copyright Information

SEVERINA SANGDAAN (severina.sangdaan@deped.gov.ph) - Pinococ Elementary School, Kalinga, CAR
Yes
SDO Kalinga
Use, Copy, Print

Technical Information

849.89 KB
application/pdf