Pagpapakita ng Pagmamahal at Paggalang sa mga Magulang

Modules  |  PDF


Published on 2021 April 4th

Description
Ang modyul na ito ay isinulat ni Grail L. Armada mula sa Dibisyon ng Kalinga para sa mga mag-aaral ng Unang Baitang. Ito ay naaayon tungo sa implementasyon ng K to 12 Curriculum. at nakapokus sa mga gawain na nagpapakita ng pagmamahal at paggalang sa mga magulang.
Objective
- Naipapamalas ang pag-unawa sa kahalagahan ng
wastong pakikitungo sa ibang kasapi ng pamilya at
kapwa sa lahat ng pagkakataon.

Curriculum Information

K to 12
Grade 1
Edukasyon sa Pagpapakatao
Mahal Ko Kapwa Ko
Learners
Nakapagpapakita ng paggalang sa pamilya at sa kapwa sa pamamagitan ng pagmamanopaghalik sa nakatatanda bilang pagbati pakikinig habang may nagsasalita pagsagot ng po at opo paggamit ng salitang pakiusap at salamat

Copyright Information

GRAIL ARMADA (grail.armada@deped.gov.ph) - Liwan West Annex (Alibangbang PS), Kalinga, CAR
Yes
Department of Education - Schools Division of Kalinga
Use, Copy, Print

Technical Information

1.15 MB
application/pdf