Self-Learning Modules - Quarter 3 – Filipino: Grade 6, Modules 1 to 6

Learning Material, Self Learning Module  |  ZIP


Published on 2022 August 11th

Description
Contents: 1. Filipino 6- Quarter 3- Module 1: Pagsagot sa mga Tanong Tungkol sa Napakinggang/Binasang Ulat at Tekstong Pang-impormasyon Pagbibigay ng Lagom o Buod ng Tekstong Napakinggan. 2. Filipino 6- Quarter 3- Module 2: Pagkuha ng Impormasyon sa Pamamagitan ng Pahapyaw na Pagbasa Pagbibigay ng Impormasyong Hinihingi ng Nakalarawang Balangkas. 3. Filipino 6- Quarter 3- Module 3: Pag-iisa-isa ng mga Argumento sa Binasang Teksto Pagsusuri kung ang Pahayag ay Opinyon o Katotohanan. 4. Filipino 6- Quarter 3- Module 4: Paggamit nang Wastong Pangangkop at Pangatnig Pag-uugnay ng Binasa sa Sariling Karanasan. 5. Filipino 6- Quarter 3- Module 5: Pagbuo ng mga Bagong Salita Gamit ang Panlapi at Salitang-ugat Paggamit sa Usapan at Iba’t ibang Sitwasyon ng mga Uri ng Pangungusap Pag-uulat Tungkol sa Pinanood. 6. Filipino 6- Quarter 3- Module 6: Pagsulat ng Tula at Sanaysay na Naglalarawan.
Objective
Objectives:
1. Nasasagot mo ang mga tanong tungkol sa napakinggang/binasang ulat at tekstong pang-impormasyon (F6PB-IIId-3.1.2; F6PB-IIIc-3.2.2) at
2. Nakapagbibigay ka ng lagom o buod ng tekstong napakinggan. (F6PN-IIIi-19)
3. nakakakuha ka ng impormasyon sa pamamagitan ng pahapyaw sa pagbasa (F6EP-IIIg-II) at
4. naibibigay ang impormasyong hinihingi ng nakalarawang balangkas (F6PB-lvd-j-21)
5. Naiisa-isa mo ang mga argumento sa binasang teksto (F6PB-IIIe-23)
6. Nasusuri mo kung ang pahayag ay opinyon o katotohanan (F6PB-IIIj-19)
7. Nakagagamit nang wasto ang pang-angkop at pangatnig (F6WG-IIIj-12) at
8. Naiuugnay ang binasa sa sariling karanasan (F6PB-IVa-1)
9. nakabubuo ng mga bagong salita gamit ang panlapi at salitang-ugat (F6PTIIIj-15);
10. nakagagamit sa usapan at iba’t ibang sitwasyon ng mga uri ng pangungusap; (F6WG-IVa-j-13) at
11. nakapag-uulat tungkol sa pinanood (F6PD-IIIc-j-15)
12. nakasusulat ka ng tula at sanaysay na naglalarawan. (F6PU-IVa-2.1)

Curriculum Information

K to 12
Grade 6
Filipino
Pagsulat
Educators, Learners
Nakasusulat ng sanaysay na naglalarawan Nakasusulat ng ulat

Copyright Information

Yes
Department of Education
Use, Copy, Print

Technical Information

4.51 MB
application/x-zip-compressed