Pannakikaykaysa kadagiti Programa iti Pagadalan

Learning Material  |  PDF


Published on 2022 July 1st

Description
This Learning Material is a property of the Department of Education - CID, Schools Division of Apayao - CAR. It aims to improve learners’ performance specifically in Araling Panlipunan.
Objective
Nakalalahok sa mga Gawain at pagkilos na
nagpapamalas ng pagpapahalaga sa sariling
paaralan. AP1PAA-IIIh-13

Curriculum Information

K to 12
Grade 1
Araling Panlipunan
Pagpapahalaga sa Paaralan
Learners
Nahihinuha ang kahalagahan ng alituntunin sa paaralan at sa buhay ng mga magaaral

Copyright Information

julieta mariano (julieta.mariano003) - Tumog Elementary School, Apayao, CAR
Yes
Department of Education
Use, Copy, Print

Technical Information

1.31 MB
application/pdf