Self-Learning-Modules - Quarter 1 MTB-MLE: Grade 1, Modules 1-22

Learning Material, Modules, Self Learning Module  |  ZIP


Published on 2022 May 16th

Description
Contents: 1. MTB-MLE 1: Quarter 1 - Module 1: Pagsasabi ng Tungkol sa Sarili at Sariling Karanasan (Pamilya, Alagang Hayop, o Paboritong Pagkain). 2. MTB-MLE 1: Quarter 1 - Module 2: Paggamit ng mga Terminong Kaugnay sa Babasahin o Aklat. 3. MTB-MLE 1: Quarter 1 - Module 3: Pagbasa ng mga Salitang Angkop sa Unang Baitang nang may Tamang Bilis at Kahusayan. 4. MTB-MLE 1: Quarter 1 - Module 4:Pagtukoy sa mga Salitang Magkasingtunog. 5. MTB-MLE 1: Quarter 1 - Module 5: Pagbibigay ng Ngalan at Umpisang Tunog ng Bagay o Larawan. 6. MTB-MLE 1: Quarter 1 - Module 6: Pagpapahayag ng Isang Ideya sa Pamamagitan ng mga Iba't ibang Simbolo. 7. MTB-MLE 1: Quarter 1 - Module 7: Paghubog sa Kahusayan sa Pagsagot sa mga Tanong Hango sa mga Kuwentong Maririnig at Mababasa. 8. MTB-MLE 1: Quarter 1 - Module 8: Paggamit ng Karaniwang Ekspresyon at Magalang na Pananalita. 9. MTB-MLE 1: Quarter 1 - Module 9: Pagbibigay ng Pares ng mga Salitang Magkasintunog Mula sa Kuwentong Napakinggan. 10. MTB-MLE 1: Quarter 1 - Module 10: Pagkilala sa Malalaki at Maliliit na Letra. 11. MTB-MLE 1: Quarter 1 - Module 11:Pagbibigay-kahulugan ng mga salita sa pamamagitan ng Realia, Larawan, Galaw o Kilos. 12. MTB-MLE 1: Quarter 1 - Module 12: Unang Markahan- Modyul 12: Pangkatang Pagbigkas at Pag-awit ng mga Kilalang Tugma at Awitin. 13. MTB-MLE 1: Quarter 1 - Module 13: Pagsulat Ng May Tamang Laki at Layo sa isa’t isa ang mga Letra. 14. MTB-MLE 1: Quarter 1 - Module 14: Pagtukoy sa Unang Letra at Tunog ng mga Pangalan ng mga Larawan. 15. MTB-MLE 1: Quarter 1 - Module 15: Pagtatapat-tapat ng Salita sa Wastong Larawan. 16. MTB-MLE 1: Quarter 1 - Module 16: Naibibigay ang Tamang Pagkakasunod-sunod ng Tatlong Pangyayari Batay sa Napakinggang Kuwento. 17. MTB-MLE 1: Quarter 1 - Module 17: Pagsunod sa Payak na Isa o Tatlong Direksyon. 18. MTB-MLE 1: Quarter 1 - Module 18: Pag-uusap Tungkol sa Ipinakitang Larawan Batay sa Sariling Karanasan. 19. MTB-MLE 1: Quarter 1 - Module 19: Nasasabi ang Bagong Salita sa Pinagsamang Dalawa o Higit pang mga Tunog. 20. MTB-MLE 1: Quarter 1 - Module 20: Pagbigkas at Pagkanta nang Paisa- isa ng may Kadalian at Kumpiyansa. 21. MTB-MLE 1: Quarter 1 - Module 21: Pagsasama ng mga Tunog ng mga Letra upang Makabuo ng Pantig at Salita. 22. MTB-MLE 1: Quarter 1 - Module 22: Pagsunod sa mga Salita mula Kaliwa Hanggang Kanan, Itaas Hanggang Ibaba at Pahina sa Pahina. 23. MTB-MLE 1: Quarter 1 - Module 23: Pagkilala sa mga Pangunahing Pangangailangan. 24. MTB-MLE 1: Quarter 1 - Module 24: Pasalitang pinaghihiwalay ang mga salitang binubuo ng dalawa hanggang tatlong pantig.25. MTB-MLE 1: Quarter 1 - Module 25: Paghinuha ng Damdamin at Katangian ng Tauhan sa Kuwentong Napakinggan. 26. MTB-MLE 1: Quarter 1 - Module 26: Pagkilala sa Pangngalang Pantangi. 27. MTB-MLE 1: Quarter 1 - Module 27: Pakikinig at Pakikisali sa Isang Usapan nang Angkop at Wasto. 28. MTB-MLE 1: Quarter 1 - Module 28: Pakikilahok nang Mabuti sa Kuwentong Binasa sa Pamamagitan ng Pagkokomento at Pagtatanong. 29. MTB-MLE 1: Quarter 1 - Module 29: Pagbubukod at Pagbigkas sa Una at Huling Tunog ng mga Salita. 30. MTB-MLE 1: Quarter 1 - Module 30: Pagbabaybay at Pagsulat ng mga Salita. 31. MTB-MLE 1: Quarter 1 - Module 31:Wastong Gamit ng mga Salita. 32. MTB-MLE 1: Quarter 1 - Module 32: Pagpapahayag ng mga Ideya sa Pamamagitan ng mga Salita, Parirala at Pangungusap Gamit ang Invented at Conventional Spelling. 33. MTB-MLE 1: Quarter 1 - Module 33: Pantangi at Pambalana, Si at Sina. 34. MTB-MLE 1: Quarter 1 - Module 34: Pagtukoy ng Nagsasalita sa Binasang Kuwento o Tula. 35. MTB-MLE 1: Quarter 1 - Module 35: Ang Aking Sarili. 36. MTB-MLE 1: Quarter 1 - Module 36:Paghula sa Katapusan ng Kuwentong Napakinggan. 37. MTB-MLE 1: Quarter 1 - Module 37: Pagpapalit at Pagdagdag ng mga Tunog upang Makabuo ng Bagong Salita. 38.MTB-MLE 1: Quarter 1 - Module 38: Nauuri ang mga Salita sa Ngalan ng Tao, Bagay, Hayop o Lugar.
Objective
1. Makapagpapakita ng kawilihan sa pakikinig, pagbabasa ng kuwento at makapagbibigay ng komento o reaksiyon.
2. Makababasa ng mga salitang binubuo ng maraming pantig.
3. Makatutukoy at makagagamit ng mga salitang ngalan sa pangungusap.
4. Makapagpapahayag ng iyong sariling kaisipan sa pamamagitan ng paggawa ng poster (hal. karakter profayl, mga balita, mga nawawalang gamit) gamit ang mga kuwento bilang lunsaran.
5. Makapag-uuri ng mga salitang ngalan ayon sa iba’t ibang kategorya-tao, bagay, hayop at lugar.
6. Makabubuo ng mga pangungusap gamit ang mga salitang nilinang sa kuwento sa makabuluhang konteksto.
7. Makababasa ng mga salitang may kambal-katinig at diptonggo.
8. Makatutukoy ng kasarian ng pangngalan.
9. Makabubuo ng bagong salita sa pamamagitan ng kombinasyon ng mga panlapi at salitang- ugat.
10. Makatutukoy at makagagamit ng pangngalang palansak o lansakan.
11. Makasusulat ng maliit at malaking letra sa paraang kabitkabit.
12. Makababasa ng mga magkakaugnay na salita.
13. Makakakilala ng bahagi ng pangungusap.
14. Makasusunod nang maayos sa isang pagsusulit.
15. Makagagamit ng unang kaalaman o karanasan sa pagkilala sa pagkakaiba ng kuwento at tula.
16. Makatutukoy at makagagamit ng mga tambalang salita sa pangungusap na angkop sa antas/baitang.
17. Makapagsasalita tungkol sa mga kilalalang tao, lugar opangyayari gamit ang salitang nagsasaad ng kilos at salitang naglalarawan.
18. Makatutukoy ng pagkakaiba ng pangungusap sa hindi pangungusap. Ito ay maaari mo ring magamit sa makabuluhan at mabisang pakikipag-usap sa iba’t ibang sitwasyon.
19. Makapagbibigay ang pangunahing ideya sa kuwento/teksto.
20. Makasusulat ng mga pangungusap gamit ang wastong bantas.
21. Makikilala ang mga pangkaraniwang dinaglat na salita.
22. Maipakikita ang kawilihan sa pakikinig at pagbasa ng kuwento sa pamamagitan ng pagbibigay ng buod.

Curriculum Information

K to 12
Grade 2
Mother Tongue
Phonics and Word Recognition
Educators, Learners
Read a large number of regularly spelled multi-syllabic words. Correctly spell grade level words.

Copyright Information

Yes
Department of Education (DepEd)
Use, Copy, Print

Technical Information

16.46 MB
application/x-zip-compressed