Tekstong Impormatibo at deskriptibo : Activity Sheets in Filipino 11

Learning Material  |  PDF


Published on 2021 January 14th

Description
Tinatalakay ang tekstong impormatibo at tekstong deskriptibo na makakatulong sa mga mag-aaral na magkaroon ng kakayahang mailahad ang kahalagahan ng mga teksto sa iba't ibang aspekto ng buhay, maibahagi ang katangian at kalikasan ng iba't ibang tekstong binasa, natutukoy ang kahulugan at katangian ng mga tekstong tinalakay at nakagagawa ng sariling halimbawa ng tekstong impormatibo at tekstong deskriptibo.
Objective
Natutukoy ang paksang tinatalakay sa tekstong binasa.
Naibabahagi ang katangian at kalikasan ng tekstong binasa.
Naibabahagi ang katangian at kalikasan ng tekstong binasa.
Naiuugnay ang mga kaisipang nakapaloob sa binasang teksto sa sariling pamilya, komunidad, bansa, at daigdig.

Curriculum Information

K to 12
Grade 11
Mga Uri ng Teksto
Learners
Naibabahagi ang katangian at kalikasan ng iba’t ibang tekstong binasa Nakasusulat ng ilang halimbawa ng iba’t ibang uri ng teksto Naiuugnay ang mga kaisipang nakapaloob sa binasang teksto sa sarili, pamilya, komunidad, bansa, at daigdig

Copyright Information

Ellein P. Bigornia
Yes
Department of Education
Use, Copy, Print

Technical Information

284.26 KB
application/pdf