Basa Pilipinas Gabay sa Pagtuturo ng Filipino Ikatlong Baitang Yunit 2

Learning Material  |  -  |  PDF


Published on 2016 June 13th

Description
This Basa Pilipinas Teacher’s Guide is an instructional tool intended for the use of Grade 3 teachers. Its purpose is to help teachers develop Grade 3 pupils’ Listening Comprehension, Oral Language, Grammar Awareness, Book Print Knowledge, Phonics and Word Recognition, Vocabulary, Reading Comprehension, Writing and Composing, Attitude Towards Reading, and Fluency in Filipino.
Objective
Develop Grade 3 pupils’ Listening Comprehension, Oral Language, Grammar Awareness, Book Print Knowledge, Phonics and Word Recognition, Vocabulary, Reading Comprehension, Writing and Composing, Attitude Towards Reading, and Fluency in Filipino.

Curriculum Information

K to 12
Grade 3
Filipino
Pakikinig (Pag-unawa sa Napakinggan) Pagsasalita (Wikang Binibigkas) Pagbasa (Kamalayang Ponolohiya) Pagsulat (Pagsulat at Pagbaybay) Estratehiya sa Pag-aaral Pagpapahalaga sa Wika at Panitikan
Learners
Naipahahayag ang ideya/kaisipan/damdamin/reaksy on nang may wastong tono, diin, bilis, antala at intonasyon Nababasa ang usapan, tula, talata, kuwento nang may tamang bilis, diin, tono, antala at ekspresyon Naisasagawa ang maayos na pagpapakilala ng sarili Nagagamit ang magalang na pananalita na angkop sa sitwasyon (pagbati, pakikipag– usap, paghingi ng paumanhin Nagagamit ang magalang na pananalita sa angkop na sitwasyon pakikipag usap sa matatanda at hindi kakilala Nagagamit ang magalang na pananalita na angkop sa sitwasyon (panghihiram ng gamit) Naiuulat nang ang mga naobserbahang pangyayari sa pamayanan Nagagamit ang magalang na pananalita sa angkop na sitwasyon (pagpapaliwanag) Naisasagawa ang maayos na pagpapakilala ng ibang tao Naipahahaya g ang sariling opinyon o reaskyon sa isang napakinggan g isyu Nagagamit ang magagalang na pananalita sa pag-anyaya Naiuulat nang pasalita ang mga napaking gang balita Naipapa hayag ang sariling opinyon o reaskyon sa isang napaking gang isyu usapan Naiuulat nang pasalita ang mga napanood na patalastas Nagagamit ang magagalang na pananalita sa pagtanggap ng panauhin Naiuulat nang pasalita ang naobser bahang pangyayari Nababasa ang usapan, tula, talata, kuwento nang may tamang bilis, diin, tono, antala at ekspresyon Natutukoy ang mga salitang magkakatugma Nahahati nang pabigkas ang isang salita ayon sa pantig Nakapagpapalit at nakapagdaragd ag ng mga tunog upang makabuo ng bagong salita Nagsasama ang mga katinig, patinig upang makabuo ng salitang klaster (hal. blusa, gripo, plato) Napagsasama ang mga katinig at patinig upang makabuo ng salitang may diptonggo Nakasusulat nang may wastong baybay, bantas at mekaniks ng pagsulat Nagagamit ang
wika bilang
tugon sa
sariling
pangangailangan at
sitwasyon Naipamamalas
ang paggalang
sa ideya,
damdamin at kultura ng may
akda ng
tekstong
napakinggan o
nabasa Napapahalagahan ang mga
tekstong
pampanitikan Nauunawaan
ang
kahalagahan ng
mga nilalaman
ng panitikan /
teksto Naipakikita ang
hilig sa pagbasa sa
pamamagitan
ng pagpili ng
babasahing
angkop sa
edad Naibabahagi
ang karanasan
sa pagbasa
upang
makahikayat ng
pagmamahal/pagkahilig sa
pagbasa Naipakikita
ang
pagtanggap sa
mga ideya ng nabasang
teksto/akda Naibabahagi
ang karanasan
sa pagbasa
upang
makahikayat
ng pagmamahal
sa pagbasa Naipakikita
ang aktibong
pakikilahok sa
usapan at
gawaing
pampanitikan Nababago ang
sariling
damdamin at
pananaw sa
mga bagaybagay
batay
sa binasang
teksto Nagagamit ang iba’t ibang bahagi ng aklat sa pagkalap ng impormasyon Nakakagamit ng diksyunaryo -nagagamit ang iba’t ibang bahagi ng aklat sa pagkalap ng impormasyon Naibabahagi
ang karanasan
at kaalaman
mula sa
pagbasa
upang
makahikayat
ng iba na
magbasa Nabibigyang kahulugan ang isang table Nasisipi nang wasto at maayos ang isang talata -nakagagamit ng diksyunaryo Nababaybay nang wasto ang mga salitang natutunan sa aralin/batayang talasalitaang pampaningin Nababaybay nang wasto ang mga salita di-kilala batay sa bigkas Nagagamit ang malaki at maliit na letra at mga bantas sa pagsulat ng; mga salitang natutunan sa aralin parirala pangungusa Nabibigyang kahulugan ang dayagram Nababaybay nang wasto ang mga salitang may tatlo o apat na pantig Nagagamit ang malaki at maliit na letra at mga bantas sa pagsulat ng talata Nabibigyang kahulugan ang graph Nababaybay nang wasto ang batayang talasalitaan Nagagamit nang wasto ang silid-aklatan nakalimbag na kagamitan Nagagamit ang mga nakalarawang balangkas sa pagtatala ng impormasyon o datos na kailangan Nagagamit nang wasto ang silid-aklatan kagamitang electronic Nagagamit pangkalahatang sanggunian batay sa pangangailangan Nagagamit nang wasto ang silid-aklatan para sa nakalimbag na kagamitan at electronic na kagamitan Nagagamit ang mga nakalarawang balangkas sa pagtatala ng impormasyon o datos na kailangan Nagagamit nang wasto ang silid-aklatan nakalimbag at electronic na kagamitan Nababaybay nang wasto ang mga salitang hiram Nagagamit ang malaki at maliit na letra at mga bantas sa pagsulat ng mga salitang dinaglat Nababaybay nang wasto ang mga salita natutunan sa aralin/ batayang talasalitaan/ salitang dinaglat/ salitang hiram

Copyright Information

Department of Education
Yes
USAID/BASA Pilipinas; Department of Education
Reproduce, Use, Copy, Print

Technical Information

13.45 MB
application/pdf
298