Select Grade Level

17 Matched Resources

ID Title Language Resource Type Actions
16390 LESSON EXEMPLAR IN GRADE 6 EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (EsP) Filipino Lesson Exemplar View Details
21316 Ang mga Aso ni Ambot Filipino Storybooks View Details
14669 Ang pag-iimpok at matalinong pamamahala ng mapagkukunan ng resorses ay salik ng likas-kayang pag-unlad Filipino Teacher's Guide View Details
21333 SDO SILAY ESP 6 LEARNER'S ACTIVITY SHEETS WITH COMPREHENSIVE SEXUALITY EDUCATION INTEGRATION Tagalog Learning Material View Details
21858 Self-Learning Modules - Quarter 3 – Edukasyon sa Pagpapakatao: Grade 6, Modules 1 to 6 Filipino Learning Material View Details
22124 Dr. Jose P. Rizal: Mahalaga ang Kagitingan sa Pagtataguyod ng Malayang Bansa Filipino Learning Material View Details
9595 Take a vote: make it fair English Learning Material View Details
22148 Mga Mahahalagang Kontribusyon ni Andres Bonifacio sa Pagkamit ng Kalayaan Filipino Learning Material View Details
22689 Natatanging Pilipino, Hinahangaan Ko Filipino Learning Material View Details
20924 Ang Magaling at Matagumpay na mga Pilipino Filipino Learning Material View Details
20925 Wastong Pangangalaga sa Pinagkukunang-Yaman Filipino Learning Material View Details
20927 Kalikasan ay Pagmalasakitan, Mga Batas Sundin at Igalang Filipino Learning Material View Details
20930 Pagkamalikhain, Susi sa Pag-unlad sa Bansa Filipino Learning Material View Details
20931 Mga Batas Pambansa at Pandaigdigan: Tuparin at Isakilos Filipino Learning Material View Details
9668 Take a vote: democracy English Learning Material View Details