Self-Learning Modules - Quarter 3 – Edukasyon sa Pagpapakatao: Grade 6, Modules 1 to 6

Learning Material, Self Learning Module  |  ZIP


Published on 2022 August 11th

Description
Contents: 1. Edukasyon sa Pagpapakatao 6- Quarter 3- Module 1: Ang Magaling at Matagumpay na mga Pilipino. 2. Edukasyon sa Pagpapakatao 6- Quarter 3- Module 2: Wastong Pangangalaga sa Pinagkukunang-Yaman. 3. Edukasyon sa Pagpapakatao 6- Quarter 3- Module 3: Kalikasan ay Pagmalasakitan, Mga Batas Sundin at Igalang. 4. Edukasyon sa Pagpapakatao 6- Quarter 3- Module 4: Kalidad ng Aking Gawain, Kaya Kong Ipagmalaki. 5. Edukasyon sa Pagpapakatao 6- Quarter 3- Module 5: Kalidad ng Aking Gawain, Kaya Kong Ipagmalaki. 6. Edukasyon sa Pagpapakatao 6- Quarter 3- Module 6: Mga Batas Pambansa at Pandaigdigan: Tuparin at Isakilos.
Objective
Objectives:
1. pagmomodelo ng kanilang pagtatagumpay;
2. kuwento ng kanilang pagsasakripisyo at pagbibigay ng sarili para sa bayan; at
3. pagtulad sa mga mabubuting katangian na naging susi sa Pagtatagumpay ng mga Pilipino. (EsPPPP-IIIc-d-35)
4. Nakagagamit nang may pagpapahalaga at pananagutan sa kabuhayan at pinagkukunang yaman. (EsP6PPP-IIIe-36)
5. Nakapagpapakita ng tapat na pagsunod sa mga batas pambansa at pandaigdigan tungkol sa pangangalaga sa kapaligiran. (EsP6PPP-IIIf37)
6. Sa modyul na ito, inaasahang maipagmamalaki ang anumang natapos na gawain na nakasusunod sa pamantayan at kalidad. (EsP6-PPP-IIIg-38)
7. maipakikita ang pagiging malikhain sa paggawa ng anumang proyekto na makatutulong at magsisilbing inspirasyon tungo sa pagsulong at pag-unlad ng bansa. (EsP6PPP- IIIh–39)
8. Naisasakilos ang pagtupad sa mga batas pambansa at pandaigdigan:
9. pagtupad sa mga batas para sa kaligtasan sa daan; pangkalusugan; pangkapaligiran; pag-abuso sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot;
10. lumalahok sa mga kampanya at programa para sa pagpapatupad ng batas tulad ng pagbabawal sa paninigarilyo, pananakit sa hayop, at iba pa;
11. tumutulong sa makakayanang paraan ng pagpapanatili ng kapayapaan

Curriculum Information

K to 12
Grade 6
Edukasyon sa Pagpapakatao
Pananagutang Pansarili at Mabuting Kasapi ng Pamilya Pagmamahal sa Bansa at Pakikibahagi sa Pandaigdigang Pagkakaisa
Educators, Learners
Naisasagawa ang mga tamang hakbang na makatutulong sa pagbuo ng isang desisyon na makabubuti sa pamilya Naisakikilos ang pagtupad sa mga batas pambansa at pandaigdigan

Copyright Information

Yes
Department of Education
Use, Copy, Print

Technical Information

4.01 MB
application/x-zip-compressed