Select Grade Level

5 Matched Resources

ID Title Language Resource Type Actions
6941 EASE Modyul 2 Pagsusuri ng Dula Batay sa Iba't ibang Kumbensyon Tagalog Modules View Details
6948 EASE Modyul 4 Pagsusuri ng Akda Batay as Pananaw Saykolohikal Tagalog Modules View Details
21801 Self-Learning Modules - Quarter 3 Filipino: Grade 8, Modules 1-9 Tagalog Modules View Details
24671 Farm School Integrated Lesson Exemplar sa Filipino 8, Paggamit nang Wasto ng mga Expresyong Hudyat ng Kaugnayang Lohikal,Quarter 3, Linggo 8 Tagalog Lesson Exemplar View Details
24672 Farm School Integrated Learning Activity Sheet in Filipino 8, Paggamit nang Wasto ng mga Ekpresyong Hudyat ng Kaugnayang Lohikal,Quarter 3, Linggo 8 Tagalog Learning Material View Details