MISOSA Pagsulat ng Balangkas

Learning Material, Modules  |  PDF


Published on 2014 November 10th

Description
This material contains activities aimed to sharpen learners' skill in writing outlines specifically topical/sentence outlines.
Objective
1. makabubuo/nakasusulat ka ng balangkas sa anyong pa-paksa o pangungusap (topical or sentence outline)
2. natutukoy sa pangunahing diwa ng talata
3. naisasagawa ang mapanuring pagbasa ng talambuhay ni Diosdado Macapagal

Curriculum Information

K to 12
Grade 4, Grade 5, Grade 6
Filipino
Pakikinig: Pag-unawa sa Napakinggan Pakikinig Pagbasa: Pag-unlad ng Talasalitaan Pagbasa
Educators, Learners
Natutukoy ang mahahalagang pangyayari sa napakinggang sanaysay Nakapagbibigay
ng lagom o buod
ng tekstong
napakinggan Naiuugnay ang
sariling
karanasang sa
napakinggang
teksto - Nasasagot ang mga tanong tungkol sanapakinggang usapan Nasasabi ang paksa sa binasang sanaysay Nasasagot ang mga tanong tungkol sa binasang anekdota Nakagagamit ng
pahiwatig upang
malaman ang
kahulugan ng mga
salita tulad ng
paggamit ng
palatandaang
nagbibigay ng
kahulugan
- kasingkahulugan
(1.4)
- pormal na
depinisyon
(1.10)
- pagbibigay ng
halimbawa
(1.11) Naibibigay ang
kahulugan ng mga
salitang pamilyar
at di-pamilyar
pamamagitan ng
pag-uugnay sa
sariling karanasan Nakababasa
para kumuha
ng
impormasyon Naibibigay ang
mahahalagang
pangyayari

Copyright Information

Yes
Department of Education
Reproduce, Use, Copy, Print

Technical Information

1.43 MB
application/pdf
Adobe PDF Reader
14 pages