Self Learning Module_Quarter 2_Grade 5_ESP_Module 1 to Module 8

Self Learning Module  |  ZIP


Published on 2022 February 17th

Description
This file contains the ff. modules: Modyul 1: Pagbibigay ng Tulong sa Nangangailangan Modyul 2: Pagbibigay-alam sa Kinauukulan Modyul 3: Paggalang sa mga Dayuhan at Katutubo Modyul 4: Paggalang sa Ideya ng Kapwa Modyul 5: Pagmamalasakit sa Kapwa Modyul 6: Pagsasaalang-alang sa Karapatan ng Iba Modyul 7: Layon ay Pakikipagkaibigan sa Pakikilahok sa mga Patimpalak Modyul 8: Pangangampanya sa Pagpapatupad ng mga Batas
Objective
Modyul 1:
• Nakapagsisimula ng pamumuno para makapagbigay ng kayang tulong
para sa nangangailangan tulad ng biktima ng kalamidad, at pagbibigay
ng babala/impormasyon kung may bagyo, baha, sunog, lindol, at iba
pa.
Modyul 2:
Nakapagbibigay-alam sa kinauukulan tungkol sa kaguluhan, at iba pa,
pagmamalasakit sa kapuwa na sinasaktan/kinukutya/binubully.
• Natutukoy ang mga gawaing nagpapakita ng pagmamalasakit sa
kapuwa.
• Nasasagot ang graphic organizer ng mga gawaing dapat ipagbigay alam
sa kinauukulan.
Modyul 3:
Nakapagpapakita ng paggalang sa mga dayuhan sa pamamagitan ng:
a. mabuting pagtanggap/pagtrato sa mga katutubo at mga dayuhan
b. paggalang sa natatanging kaugalian/paniniwala ng mga katutubo
at dayuhang kakaiba sa kinagisnan EsP5P-IIc-24
Modyul 4:
a. Nakabubuo at nakapagpapahayag nang may paggalang sa anomang ideya o
opinyon (EsP5P-IId-e-25)
b. Natutukoy ang mga gawaing nagpapakita ng paggalang sa ideya o opinyon ng
iba
Modyul 5:
Nakapagpapaubaya ng pansariling kapakanan para sa kabutihan ng
kapwa. (EsP5P-IIf-26)
- Natutukoy ang mga kilos na nagpapamalas ng pagmamalasakit sa
kapwa
- Naibabahagi ang saloobin sa kahalagahan ng pagmamalasakit sa
kapwa
-Nakapagtataya ng karanasan sa pagpauubaya sa sariling kapakanan
para sa kabutihan ng kapwa
Modyul 6:
-Nakapagsasaalang-alang ng karapatan ng iba
-Natutukoy ang mga karapatan ng bata
- Sa pamamagitan ng pagguhit naipakikita ang paggalang sa mga karapatan ng
bata
Modyul 7:
-Nakikilahok sa mga patimpalak o paligsahan na ang layunin ay
pakikipagkaibigan (EsP5P-IIh-28)
- Nasasabi ang mga paraan kung paano mapananatili ang isang bagong
nabuong pakikipagkaibigan mula sa pagsali sa patimpalak o paligsahan
-Nakapaglalahad kung paano makatutulong ang paggalang sa prinsipyo at
interes ng isa’t isa sa pananatili ng isang malalim na pagkakaibigan
-Naipakikita ang magandang pakikitungo sa mga nakakasalamuha sa
patimpalak o paligsahan sa pamamagitan ng pagpuri at pagbigay ng suporta
sa katunggali
Modyul 8:
- Nakalalahok sa pangangampanya sa pagpapatupad ng mga
batas para sa kabutihan ng lahat (EsP5PPP-IIIg-30)
o pangkalinisan
o pangkaligtasan
o pangkalusugan
o pangkapayapaan
o pangkalikasan
- Natutukoy ang iba’t ibang mga batas na dapat ipatupad sa barangay.
- Nakasusulat ng pangako kung paano makatutulong sa barangay para
sa kabutihan ng lahat

Curriculum Information

K to 12
Grade 5
Edukasyon sa Pagpapakatao
Pananagutang Pansarili at Mabuting Kasapi ng Pamilya Pakikipagkapwatao Pagmamahal sa Bansa at Pakikibahagi sa Pandaigdigang Pagkakaisa Pananalig at Pagmamahal sa Diyos Paninindigan sa Kabutihan
Educators, Learners
Napahahalagahan ang katotohanan sa pamamagitan ng pagsusuri Nakasusuri ng mabuti at dimabuting maidudulot sa sarili at miyembro ng pamilya ng anumang babasahin napapakinggan at napapanood Nakapagpapakita ng kawilihan at positibong saloobin sa pagaaral Nakapagpapakita ng matapat na paggawa sa mga proyektong pampaaralan Nakahihikayat ng iba na maging matapat sa lahat ng uri ng paggawa Nakapagpapatunay na mahalaga ang pagkakaisa sa pagtatapos ng gawain Nakapagpapakita ng pagkawili sa pagbabasapagsuri ng mga aklat at magasin Nakapagpapahayag nang may katapatan ang sariling opinyonideya at saloobin tungkol sa mga sitwasyong may kinalaman sa sarili at pamilyang kinabibilangan Nakapagpapahayag ng katotohanan kahit masakit sa kalooban Nakapagsisimula ng pamumuno para makapagbigay ng kayang tulong para sa nangangailangan Nakapagbibigayalam sa kinauukulan ng tungkol sa kaguluhan at iba pa Nakapagpapakita ng paggalang sa mga dayuhan Nakabubuo at nakapagpapahayag ng may paggalang sa anumang ideyaopinion Nakapagpapaubaya ng pansariling kapakanan para sa kabutihan ng kapwa Nakapagsasaalangalang ng karapatan ng iba Nakikilahok sa mga patimpalak o paligsahan na ang layunin ay pakikipagkaibigan Nagagampanan nang buong husay ang anumang tungkulin sa programa o proyekto gamit ang anumang teknolohiya sa paaralan Nakapagpapakita ng mga kanaisnais na kaugaliang pilipino Nakapagpapamalas ng pagkamalikhain sa pagbuo ng mga ideya ng sayaw awit at sining gamit ang anumang multimedia o teknolohiya Napananatili ang pagiging mabuting mamamayang pilipino sa pamamagitan ng pakikilahok Nakasusunod ng may masusi at matalinong pagpapasya para sa kaligtasan Nakapagpapakita ng magagandang halimbawa ng pagiging responsableng tagapangalaga ng kapaligiran Napatutunayan na ang pangangailangan ay dinakukuha sa kasakiman Nakikiisa nang may kasiyahan sa mga programa ng pamahalaan na may kaugnayan sa pagpapanatili ng kapayapaan Nakalalahok sa pangangampanya sa pagpapatupad ng mga batas para sa kabutihan ng lahat Nakagagawa ng isang proyekto gamit ang ibat ibang multimedia at technology tools na magagamit sa pagpapatupad ng mga batas na may kinalaman sa kalinisan kaligtasan kalusugan at kapayapaan Nakikiisa nang buong tapat sa mga gawaing nakatutulong sa bansa at daigdig Nakalilikha ng isang proyekto na nagpapakita ng pagtulong sa bansa at daigdig gamit ang ibat ibang technology tools Nakapagpapakita nang tunay na pagmamahal sa kapwa Nakapagpapakita ng ibat ibang paraan ng pasasalamat sa diyos Nakapaghihinuha na nakapagdudulot ng kabutihan sa pagsasama nang maluwag ang pagsabi nang tapat

Copyright Information

Yes
Department of Education
Use, Copy, Print

Technical Information

7.63 MB
application/x-zip-compressed