Self-Learning Modules - Quarter 1 Learning Experience: Kindergarten, Week 1-10

Modules, Self Learning Module  |  ZIP


Published on 2022 August 1st

Description
Contents: 1. Kindergarten - Week 1: Learning Experiences. 2. Kindergarten - Week 2: Learning Experiences. 3. Kindergarten - Week 3: Learning Experiences. 4. Kindergarten - Week 4: Learning Experiences. 5. Kindergarten - Week 5: Learning Experiences. 6. Kindergarten - Week 6: Learning Experiences. 7. Kindergarten - Week 7: Learning Experiences. 8. Kindergarten - Week 8: Learning Experiences. 9. Kindergarten - Week 9: Learning Experiences. 10. Kindergarten - Week 10: Learning Experiences.
Objective

Curriculum Information

K to 12
Kindergarten
Kindergarten, Homeroom Guidance Program
character and values development - social emotional development A. PAGPAPAUNLAD SA KAKAYAHANG SOSYO-EMOSYUNAL (SE) : Pagkilala ng Sarili at Pagpapahayag ng Sariling Emosyon (PSE) B. KAGANDAHANG ASAL (KA) : Pagpapahalaga sa Sarili (PS) C. KALUSUGANG PISIKAL AT PAGPAPAUNLAD NG KAKAYAHANG MOTOR (KP) : Kasanayang “Gross Motor” (GM) C. KALUSUGANG PISIKAL AT PAGPAPAUNLAD NG KAKAYAHANG MOTOR (KP) : Kasanayang “Fine Motor” (FM)
Educators, Learners
Nakikilala ang sarili ( gulang/ kapanganakan ) Naisakikilos ang sariling kakayahan sa iba't-ibang paraan, halimbawa: pag-awit, pagsayaw, at iba pa Naipakikita ang kahandaan na sumubok ng bagong karanasan

Copyright Information

Yes
Department of Education (DepEd)
Use, Copy, Print

Technical Information

21.69 MB
application/x-zip-compressed