SELF LEARNING MODULE - QUARTER 1 - KINDERGARTEN - WEEK 1 - 10: LEARNING EXPERIENCES

Teacher's Guide, Lesson Plan  |  ZIP


Published on 2022 February 17th

Description
This module displays a detailed plan on carrying out various activities such as; dancing, exercise, body movement, Arts and Crafts, Proper Hygiene, Familiarizing with shapes, sounds, and letters, knowing how to tell time, practicing freehand writing, and proper writing exercises. This detailed plan will also help the learner in expressing their feelings and displaying their traits.
Objective

Curriculum Information

K to 12
Kindergarten
Kindergarten
character and values development - social emotional development A. PAGPAPAUNLAD SA KAKAYAHANG SOSYO-EMOSYUNAL (SE) : Pagkilala ng Sarili at Pagpapahayag ng Sariling Emosyon (PSE) C. KALUSUGANG PISIKAL AT PAGPAPAUNLAD NG KAKAYAHANG MOTOR (KP) : Kasanayang Pisikal (Physical Fitness - PF) C. KALUSUGANG PISIKAL AT PAGPAPAUNLAD NG KAKAYAHANG MOTOR (KP) : Kasanayang “Gross Motor” (GM) C. KALUSUGANG PISIKAL AT PAGPAPAUNLAD NG KAKAYAHANG MOTOR (KP) : Kasanayang “Fine Motor” (FM)
Educators
Naisakikilos ang sariling kakayahan sa iba't-ibang paraan, halimbawa: pag-awit, pagsayaw, at iba pa Naipapakita ang tiwala sa sarili na tugunan ang sariling pangangailangan nang mag-isa, halimbawa: maghugas ng kamay, kumain, magbihis, magligpit, tapusin ang gawaing nasimulan Naipakikita ang kahandaan na sumubok ng bagong karanasan

Copyright Information

Yes
Department of Education (DepEd)
Use, Copy, Print

Technical Information

6.72 MB
application/zip