Mga Pagbabago sa Probinsya ng Kalinga

Modules  |  PDF


Published on 2021 May 8th

Description
Ang materyal na ito ay proyekto ng CID-LRMS ng Dibisyon ng Kalinga, Rehiyon ng Cordillera. Ito ay isinulat ni Ivan Kristan N. Colangan mula sa Dupagan Elementary School, Distrito ng Southern Pinukpuk. Ang modyul na ito ay nakalaan para sa mga mag-aaral ng Ikalawang Baitang at sa pamamagitan nga mga gawain ay malalaman nila ang mga pagbabagong nagaganap sa Probinsya ng Kalinga base sa heograpiya, politika, ekonomiya, at sosyo-kultural.
Objective
- Nailalahad ang mga pagbabagong nagaganap sa Probinsya ng Kalinga base sa heograpiya, politika, ekonomiya, at sosyo-kultural.

Curriculum Information

K to 12
Grade 2
Araling Panlipunan
Ang Kwento ng Pinagmulan ng Aking Komunidad
Learners
Nailalarawan ang pagkakakilanlang kultural ng aking komunidad

Copyright Information

Ivan Kristan Colangan (ivankrist) - Dupagan Elementary School, Kalinga, CAR
Yes
Department of Education - Schools Division of Kalinga
Use, Copy, Print

Technical Information

1.75 MB
application/pdf