Dagiti Kangrunaan a Kasapulan iti Pamilia

Learning Material  |  PDF


Published on 2021 March 12th

Description
This Learning Material is a property of the Department of Education - CID, Schools Division of Apayao - CAR. It aims to improve learners’ performance specifically in Araling Panlipunan.
Objective
Mabigbig dagiti kangrunaan nga kasapulan iti pamilia ken no kasano nga mapaadda dagitoy. KMKPPam-00-7

Curriculum Information

K to 12
Kindergarten
Kindergarten
A. PAGPAPAUNLAD SA KAKAYAHANG SOSYO-EMOSYUNAL (SE) : Pagkilala ng Sarili at Pagpapahayag ng Sariling Emosyon (PSE)
Learners
Naipakikita ang kahandaan na sumubok ng bagong karanasan

Copyright Information

Norie Samaniego (norie.samaniego) - Tumog Elementary School, Apayao, CAR
Yes
Norie Samaniego
Use, Copy, Print

Technical Information

1.05 MB
application/pdf