Basti, Betsy, Bestie

Learning Material, Storybooks  |  PDF


Published on 2020 April 19th

Description
Ang aklat na ito ay isinulat at iginuhit para sa mag-aaral na nasa ikalawang baitang na kung saan magagamit at mapagaan ang pagbabasa at pagkatuto ng mga bata. Layon din nitong matugunan ang mga pangangailangan ng mga batang nahihirapang bumasa at umunawa sa mga kuwentong binabasa.
Objective
LAYUNIN: F2PN-Id1.3.1 Nasasagot ang ga tanong na sino, ano, saan at bakit.
LAYUNIN: F2PL-0A-J-3 Naipamamalas ang paggalang sa ideya, damdamin at kultura ng may akda ng tekstong napakinggan o nabasa.
LAYUNIN: F2PB-Ie-4 Nailalarawan ang mga bahagi ng kuwento panimula, kasukdulan, katapusan|kalakasan.
LAYUNIN: F2PS-lf-1 Naipapahayag ang sariling idea/damdamin o reaksiyon tungkol sa napakinggang kuwento batay sa tunay na pangyayari.
LAYUNIN: F2PN-lg-8.1 Napagsusunodsunod ang mga pangayayari ng mga kuwentong napakinggan batay sa larawan.
LAYUNIN: F2PN-li-j-12.1 Nailalarawan ang mga tauhan sa napakinggang teksto batay sa damdamin.
LAYUNIN: F2PB-llab-3.1.1 Nakasasagot sa mga tanong tun gkols sa nabasang kuwento.
LAYUNIN: F2PN-lld-12.2 Nailalarawan ang mga tauhan sa napakinggang kuwento o ba tay sa pahayag.
LAYUNIN: F2WG-llc-d4 Nakapaglalarawan ng mga bagay, tao, pangayayari at lugar.
LAYUNIN: F2PB-lld-4 Nailalarawan ang mga element ng kuwento, tauhan, tagpuan, banghay.
LAYUNIN: F2PS-lle-H5.1 Naksasali sa isang usapan tungkol sa napakinggang kathang-isip na kuwento.
LAYUNIN: F2PB-llf10 Nasasabi ang paksa o tema ng binasang teksto.
LAYUNIN: F2PN-llg-8.3 Napagsusunodsunod ang mga pangyayari ng kuwentong na pakinggan batay sa mga pamatnubay na mga tanong.
LAYUNIN: F2PB-lih-6 Napag-uugnay ang sanhi at bunga ng mga pangyayari sa binasang teksto.
LAYUNIN: F2PN-lli-9 Nahuhulaan ang susunod na mangyayari sa kuwento.
LAYUNIN: F2PN-lllh-8.4 Napagsusunod-sunod ang mga pangyayari ng kuwentong na pakinggan.
LAYUNIN: EsP2P-ll-9 Nakapagpakita ng ibat iabng kilos na nagpapakita ng paggalang sa kaklase o kapwa bata.

Curriculum Information

K to 12
Grade 2
Edukasyon sa Pagpapakatao, Filipino
Pagbasa: pag-unawa sa binasa Mahal Ko Kapwa Ko Pakikinig: pag-unawa sa napakinggan
Educators, Learners
Nasasagot ang
mga tanong na
sino , ano, saan
at bakit Napagsusunodsunod
ang mga
pangyayari ng
kuwentong
napakinggan
batay sa larawan Nailalarawan ang
mga tauhan sa
napakinggang
testo batay sa
kilos Nailalarawan ang
mga tauhan sa
napakinggang
testo batay sa
damdamin -nagagamit ang
naunang
kaalaman o
karanasan sa
pag-unawa ng
napakinggang
teksto Nailalarawan ang
mga tauhan sa
napakinggang kuwento batay
sa sinabi o
pahayag Naibibigay ang
paksa o kaisipan
ng kuwentong
kathang – isip
napakinggan

Copyright Information

Ruth Ann Monterroyo (ruthann.monterroyo@deped.gov.ph) - Buenaventura Rodriguez Elementary School, Sagay City, Region VI - Western Visayas
Yes
DepED-Sagay City
view,, Use, Copy, Print

Technical Information

3.03 MB
application/pdf