K to 12 Core Curriculum – Pagbasa at Pagsuri ng Iba’t-Ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik Curriculum Guide

Curriculum Guide  |  PDF


Published on 2018 September 25th

Description
Curriculum Guide of K to 12 Core Curriculum – Pagbasa at Pagsuri ng Iba’t-Ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik for Grade 11
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 11
Mga Uri ng Teksto Mga Hakbang ng Pananaliksik para sa Papel Pananaliksik
Educators
Natutukoy ang paksang tinalakay sa iba’t ibang tekstong binasa Natutukoy ang kahulugan at katangian ng mahahalagang salitang ginamit ng iba’t ibang uri ng tekstong binasa Naibabahagi ang katangian at kalikasan ng iba’t ibang tekstong binasa Nakasusulat ng ilang halimbawa ng iba’t ibang uri ng teksto Nagagamit ang cohesive device sa pagsulat ng sariling halimbawang teksto Nakakukuha ng angkop na datos upang mapaunlad ang sariling tekstong isinulat Naiuugnay ang mga kaisipang nakapaloob sa binasang teksto sa sarili, pamilya, komunidad, bansa, at daigdig Nagagamit ang mabisang paraan ng pagpapahayag:
a. kalinawan
b. kaugnayan
c. bisa
sa reaksyong papel na isinulat Nakasusulat ng mga reaksyong papel batay sa binasang teksto ayon sa katangian at kabuluhan nito sa:
a. sarili
b. pamilya
c. komunidad
d. bansa
e. daigdig Naipaliliwanag ang mga kaisipang nakapaloob sa tekstong binasa Nasusuri ang ilang halimbawang pananaliksik sa filipino batay sa layunin, gamit, metodo, at etika sa pananaliksik Nabibigyang kahulugan ang mga konseptong kaugnay ng pananaliksik (halimbawa: balangkas konseptwal, balangkas teoretikal, datos empirikal, atbp.) Naiisa-isa ang mga paraan at tamang proseso ng pagsulat ng isang pananaliksik sa filipino batay sa layunin, gamit, metodo, at etika ng pananaliksik Nagagamit ang mga katwirang lohikal at ugnayan ng mga ideya sa pagsulat ng isang pananaliksik Nakabubuo ng isang maikling pananaliksik na napapanahon ang paksa

Copyright Information

Yes
Department of Education
Use, Copy, Print

Technical Information

332.69 KB
application/pdf