Edukasyon sa Pagpapakatao - Gr.1

Teacher's Guide  |  PDF


Published on 2020 February 10th

Description
Curriculum Guide of K to 12 Elementary – Edukasyon sa Pagpapakatao Gr.1-10
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 1
Edukasyon sa Pagpapakatao
Tungkulin Ko Sa Aking Sarili at Pamilya Mahal Ko Kapwa Ko Para Sa Kabutihan ng Lahat Sumunod Tayo Paggawa nang Mabuti Kinalulugdan ng Diyos Curriculum Guide
Educators
Nakikilala ang sariling gusto interes potensyal kahinaan damdaminemosyon Naisasakilos ang sariling kakayahan sa ibat ibang pamamaraan pagawit pagsayaw pakikipagtalastasan Nakapaglalarawan ng ibat ibang gawain na maaaring makasama o makabuti sa kalusugan Nasasabi na nakatutulong sa paglinang ng sariling kakayahan ang wastong pangangalaga sa sarili Nakakikila ng mga gawaing nagpapakita ng pagkakabuklod ng pamilya tulad ng pagsasamasama sa pagkain pagdarasal pamamasyalpagkukuwentuhan ng masasayang pangyayari Nakapagpapahayag na tungo sa pagkakaisa ang pagsasamasama ng pamilya Nakatutukoy ang mga kilos at gawain na nagpapakita ng pagmamahal at pagmamalasakit sa mga kasapi ng pamilya hal pagaalaga sa kasambahay pagaalaga sa nakababatang kapatid at kapamilyang maysakit Nakapagpapakita ng pagmamahal at paggalang sa mga magulang Nakatutukoy ng mga wastong paraan ng pakikitungo sa mga kasambahay Nakapagpapakita ng pagmamahal sa pamilya at kapwa sa lahat ng pagkakataon lalo na sa oras ng pangangailangan Nakapagpapakita ng paggalang sa pamilya at sa kapwa sa pamamagitan ng pagmamanopaghalik sa nakatatanda bilang pagbati pakikinig habang may nagsasalita pagsagot ng po at opo paggamit ng salitang pakiusap at salamat Nakapagsasabi ng totoo sa magulang nakatatanda at iba pang kasapi ng maganak sa lahat ng pagkakataon upang maging maayos ang samahan kung saan papuntananggalingkung kumuha ng hindi kanya mga pangyayari sa paaralan na nagbunga ng hindi pagkakaintindihan kung gumamit ng computer sa paglalaro imbis na sa pagaaral Nakapagpapakita ng ibat ibang paraan ng pagiging masunurin at magalang tulad ng pagsagot kaagad kapag tinatawag ng kasapi ng pamilya pagsunod nang maluwag sa dibdib kapag inuutusan pagsunod sa tuntuning itinakda ng tahanan at paaralan Nakatutulong sa pagpapanatili ng kalinisan at kaayusan sa loob ng tahanan at paaralan para sa mabuting kalusugan halpagtulong sa paglilinis ng tahanan pagtulong sa paglilinis ng paaralan pagiwas sa pagkakalat Nakagagamit ng mga bagay na patapon ngunit maaari pang pakinabangan Nakapagpapakita ng mga paraan upang makamtan at mapanatili ang kaayusan at kapayapaan sa tahanan at paaralan tulad ng pagiging masaya para sa tagumpay ng ibang kasapi ng pamilya at ng kamagaral pagpaparaya pagpapakumbaba Nakapagpapakita ng pagpapahalaga sa mga karapatang tinatamasa hal pagkain ng masustansiyang pagkain nakapagaaral Nakasusunod sa utos ng magulang at nakatatanda Nakapagdarasal nang mataimtim Nakasusunod sa mga gawaing panrelihiyon Nakapagpapakita ng paggalang sa paniniwala ng kapwa Nakapagpapakita ng wastong pag-uugali sa pangangalaga sa sarili Nakapagpapakita ng pagpapahalaga sa mga karapatang tinatamasa Nakapagpapakita ng mga paraan upang makamtan at mapanatili angkaayusan at kapayapaan sa tahanan at paaralan

Copyright Information

Yes
Department Of Education
Use, Copy, Print

Technical Information

2.12 MB
application/pdf