Content-Based Calendar of Words in Edukasyon sa Pagpapakatao

General References  |  ZIP


Published on 2023 July 30th

Description
Ang kagamitang ito sa pagbasa ay binubuo ng 365 na salita tungkol sa mga paksang Tamang Desisyon nang may Katatagan ng Loob Para sa Ikabubuti ng Lahat, Bukas na Isipan at Kahinahunan sa Pagpapasiya para sa Kapayapaan ng Sarili at Kapwa, Paghanga at Pagmamalaki sa mga Sakripisyong Ginawa ng mga Pilipino, Wastong Pangangalaga sa Kapaligiran para sa Kasalukuyan at Susunod na Henerasyon, Mga Gawaing Nagbibigay ng Inspirasyon sa Kapwa Upang Makamit ang Kaunlaran ng Bansa, Mga Gawain na may Kaugnayan sa Kapayapaan at Kaayusan Tungo sa Pandaigdigang Pagkakaisa, Pagkamabuting Tao na may Positibong Pananaw. Ito ay magsisilbing gabay para sa mga mag-aaral sa ika-anim na baitang upang mapaunlad ang kanilang kasanayan at kakayahan sa pagbasa at mapalawak ang kanilang talasalitaan sa asignaturang Edukasyon sa Pagpapakatao. Sa isang buong taon ay inaasahang maisasaulo at mas lalo pang maiintindihan ng mga mag-aaral ang mga salitang gagamitin sa mga talakayan sa klase.
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 6
Edukasyon sa Pagpapakatao
Pananagutang Pansarili at Mabuting Kasapi ng Pamilya Pakikipagkapwatao Pagmamahal sa Bansa at Pakikibahagi sa Pandaigdigang Pagkakaisa Pananalig at Pagmamahal sa DiyosPaninindigan sa Kabutihan
Learners
Naisasagawa ang mga tamang hakbang na makatutulong sa pagbuo ng isang desisyon na makabubuti sa pamilya Naipakikita ang kahalagahan ng pagiging responsable sa kapwa Nakapagpapakita ng paggalang sa ideya o suhestyon ng kapwa Nabibigyanghalaga ang mga batayang kalayaan na may kaukulang pananagutan at limitasyon Napahahalagahan ang magaling at matagumpay na mga pilipino Nakagagamit nang may pagpapahalaga at pananagutan sa kabuhayan at pinagkukunangyaman Nakapagpapakita ng tapat na pagsunod sa mga batas pambansa at pandaigdigan tungkol sa pangangalaga sa kapaligiran Naipagmamalaki ang anumang natapos na gawain na nakasusunod sa pamantayan at kalidad Nakalilikha ng mga makabagong pamamaraan na magsisilbing inspirasyon tungo sa pagsulong at pagunlad ng bansa Naisakikilos ang pagtupad sa mga batas pambansa at pandaigdigan Napatutunayan na ang ispiritwalidad ay pagpapaunlad ng pagkatao

Copyright Information

REYNOR BARACINAS (reynorbarac) - Iraya Elementary School, Camarines Sur, Region V - Bicol Region
Yes
DepEd Camarines Sur
Use, Copy, Print

Technical Information

3.88 MB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation