Self Learning Module - Quarter 2 – Filipino Grade 4, Module 1 to 8

Learning Material, Self Learning Module  |  ZIP


Published on 2022 July 2nd

Description
Contents: 1. Filipino 4- Quarter 2- Module 1: Salitang Pamilyar at Di-Pamilyar 2. Filipino 4- Quarter 2- Module 2: Salitang Naglalarawan 3. Filipino 4- Quarter 2- Module 3: Timeline 4. Filipino 4- Quarter 2- Module 4: Paghuhula, Sanhi at Bunga 5. Filipino 4- Quarter 2- Module 5: Pagsunod at Pagsulat ng Panuto 6. Filipino 4- Quarter 2- Module 6: Talambuhay at Liham 7. Filipino 4- Quarter 2- Module 7: Pag-unawa sa Akda 8. Filipino 4- Quarter 2- Module 8: Pandiwa, Pang-uri, at Pang-abay
Objective
Objectives:
1. Natutukoy ang kahulugan ng mga salitang pamilyar at dipamilyar at/o salitang natutuhan sa aralin, kaugnay ng iba pang asignatura at hiram;
2. Naibibigay ang kahulugan ng mga salitang pamilyar at dipamilyar at/o salitang natutuhan sa aralin, kaugnay ng iba pang asignatura at hiram sa pamamagitan ng pag-uugnay sa sariling karanasan;
3. Natutukoy ang kahulugan ng salitang pamilyar at di-pamilyar at/o salitang natutuhan sa aralin, kaugnay ng iba pang asignatura at hiram batay sa ugnayang salita-larawan;
4. Nagagamit sa pangungusap ang mga salitang pamilyar at dipamilyar at/o salitang natutuhan sa aralin, kaugnay ng iba pang asignatura at hiram; at
5. Naisusulat nang wasto ang baybay ng salitang natutuhan sa aralin; salitang hiram; at salitang kaugnay ng ibang asignatura at/o pamilyar at di-pamilyar.
6. Natutukoy ang mga pang-uri (lantay, pahahambing, pasukdol) sa nabasang talata o teksto;
7. Nagagamit mo nang wasto ang pang- uri (lantay, paghahambing, pasukdol) sa paglalarawan ng tao, lugar, bagay, at pangyayari sa sarili, ibang tao, at katulong sa pamayanan;
8. Nailalarawan ang tauhan batay sa ikinikilos o ginawi o sinabi at damdamin;
9. Nailalarawan ang tauhan batay sa ikinikilos, ginagawi, sinabi at naging damdamin;
10. Nasusuri ang damdamin ng mga tauhan sa napanood; F. Naisasalaysay nang may tamang pagkakasunod-sunod ang nakalap na impormasyon mula sa binasa o napanood.
11. Nakasusulat ka ng talatang naglalarawan.
12. Naisasalaysay nang may tamang pagkakasunod-sunod ang nakalap na impormasyon mula sa napanood.
13. Napagsusunod-sunod ang mga detalye/pangyayari sa napanood/binasang teksto sa pamamagitan ng pagsalaysay, pagsagot sa tanong at pagsulat ng timeline.
14. Nakasusulat ng timeline tungkol sa mga pangyayari sa binasang teksto.
15. Natutukoy ang sanhi at bunga sa nabasang pahayag, napakinggang teksto, at napakinggang ulat.
16. Natutukoy ang mga sumusuportang detalye sa mahalagang kaisipan sa nabasang teksto.
17. Nasasabi ang sanhi at bunga ayon sa nabasang pahayag, napakinggang teksto, at napakinggang ulat.
18. Nahuhulaan ang maaaring mangyari sa teksto gamit ang dating karanasan/ kaalaman.
19. Nakapag-uugnay-ugnay ng sumusuportang detalye mula sa nabasang pahayag, teksto at napakinggang ulat na nagsasabi ng sanhi at bunga.
20. Nakasusunod sa nakasulat na panuto.
21. Nakasusulat ng panuto gamit ang dayagram.
22. Naibibigay ang sariling wakas ng talambuhay.
23. Naipapakita ang wastong paraan ng pagsulat ng sariling talambuhay at liham na humihingi ng pahintulot.
24. Nakasusulat ng sariling talambuhay at liham na humihingi ng pahintulot na magamit ang silid-aklatan.
25. Nasasagot ang mga tanong mula sa napakinggan at nabasang alamat, tula, at awit.
26. Nakapagbibigay ng paksa at hinuha sa kalalabasan ng mga pangyayari sa pamamagitan ng pagsagot sa mga tanong mula sa napakinggan at nabasang alamat, tula, awit at iba pang teksto.
27. Naipamamalas ang paggalang sa ideya, damdamin at kultura ng may akda ng tekstong napakinggan o nabasa.
28. Nakikilala ang angkop na pang-abay, pandiwa at pang-uri sa paglalarawan ng pangyayari.
29. Nagagamit ang uri ng pandiwa ayon sa panahunan at aspekto sa pagsasalaysay ng nasaksihang pangyayari.
30. Nagagamit ng wasto ang pang-abay sa paglalarawan ng kilos.
31. Nagagamit nang wasto ang pang-abay, pandiwa, pang-uri sa pangungusap.
32. Nakabubuo ng paglalarawan ng kilos gamit ang wastong pang-abay, pandiwa, pang-uri sa pagpapahayag ng pangyayari.

Curriculum Information

K to 12
Grade 4
Filipino
Pagsulat: Komposisyon ----Gramatika Pagbasa: Pagunawa sa Binasa
Educators, Learners
Naisasalaysay
muli ang binasang
teksto nang may
tamang
pagkasunodsunod
ng
mga

pangayayari


(larawan) Naisasalaysay
muli ang binasang
teksto nang may
tamang
pagkasunodsunod
ng
mga

pangyayari Nasasabi ang
sanhi at bunga
ayon sa nabasang
pahayag Nakasusulat ng
timeline tungkol
sa mga pangyayari
sa binasang teksto Nakasusulat ng
talatang
naglalarawan Nakasusulat ng
sariling
talambuhay

Copyright Information

Yes
Department of Education
Use, Copy, Print

Technical Information

8.21 MB
application/x-zip-compressed