Self-Learning Modules - Quarter 1 Mathematics: Grade 2, Modules 1-19

Learning Material, Modules, Self Learning Module  |  ZIP


Published on 2022 June 16th

Description
Contents: 1. Mathematics 2: Quarter 1 - Module 1: Visualizes and Represents Numbers from 0-1000 with Emphasis on Numbers 101 – 1 000 Using a Variety of Materials. 2. Mathematics 2: Quarter 1 - Module 2: Gives the Place Value and Finds the Value of a Digit in Three-Digit Numbers. 3. Mathematics 2: Quarter 1 - Module 3: Visualizing and Counting Numbers by 10s, 50s, and 100s. 4. Mathematics 2: Quarter 1 - Module 4:Reading and Writing Numbers Up to 1000 in Symbols and in Words. 5. Mathematics 2: Quarter 1 - Module 5:Visualizing and Writing Three Digit Numbers in Expanded Form. 6. Mathematics 2: Quarter 1 - Module 6: Visualizing and Comparing Numbers Up to 1 000 Using Relation Symbols. 7. Mathematics 2: Quarter 1 - Module 7: Identifying the 1st Through the 20th With Emphasis on 11th To 20th Object in a Given Set from a Given Point of References. 8. Mathematics 2: Quarter 1 - Module 8: Reading and Writing Ordinal Numbers from 1st Through the 20th. 9. Mathematics 2: Quarter 1 - Module 9: Reading and Writing Money in Symbols and in Words Through P100. 10. Mathematics 2: Quarter 1 - Module 10: Counting the Value of a Set of Bills or a Set of Coins Through P100. 11. Mathematics 2: Quarter 1 - Module 11: Comparing Values of Different Denominations of Coins and Paper Bills Through P100 Using Relation Symbols. 12. Mathematics 2: Quarter 1 - Module 12: Illustrating the Properties of Addition. 13. Mathematics 2: Quarter 1 - Module 13: Visualizing, Representing, and Adding 2-Digit by 3-Digit Numbers Without and With Regrouping. 14.Mathematics 2: Quarter 1 - Module 14: Visualizing, Representing and Adding 3-digit by 3-digit Numbers with Sums Up to 1000 Without and With Regrouping. 15. Mathematics 2: Quarter 1 - Module 15:Adding Mentally 1 to 2-Digit Numbers with Sums Up to 50 Using Appropriate Strategies. 16. Mathematics 2: Quarter 1 - Module 16: Adds Mentally 3-Digit Numbers and 1-Digit Numbers Using Appropriate Strategies. 17. Mathematics 2: Quarter 1 - Module 17: Adding 3-Digit Numbers and Tens Mentally. 18. `Mathematics 2: Quarter 1 - Module 18: Adding 3-Digit Numbers and Hundreds Mentally. 19. Mathematics 2: Quarter 1 - Module 19: Solving Routine and Non-Routine Problems Involving Addition of Whole Numbers.
Objective
1. Nakapaglalarawan at makapagrepresenta ng mga numero mula 0-1000
2. Nakakikilala ng mga numero mula 0-1000.
3. Naibibigay ang place value ng digit sa three-digit na bilang.
4. Natutukoy ang value ng digit sa three-digit na bilang.
5. Mavi visualize ang mga numero sa paraang 10s, 50s, at 100s.
6. Makabibilang ng mga numero sa paraang 10s, 50s, at 100s.
7. Makababasa ng mga bilang hanggang 1 000 sa simbolo at sa salita.
8. Makasusulat ng mga bilang hanggang 1 000 sa simbolo at sa salita.
9. Nakapaglalarawan at makakasusulat ng tatlong digit na numero sa expanded form.
10. Matutukoy ang expanded form ng binigay na numero.
11. Nakakapagpakita at nakakapagkumpara ng numero hanggang 1 000 gamit ang relation symbol.
12. Natutukoy ang gamit ng >, < at =.
13. Nakatutukoy ang 1st hanggang 20th kung saan mas higit na nabigyang pansin ang 11th to 20th na bagay sa ibinigay na set mula sa point of references.
14. Nakababasa ng ordinal numbers mula 1st hanggang 20th.
15. Nakasusulat ng ordinal numbers mula 1st hanggang 20th.
16. Nakababasa ng halaga ng pera na pasimbulo at pasalita hanggang ₱100. (M2NS-If-20.1)
17. Nakasusulat ng pera na pasimbulo at pasalita hanggang ₱100.
18. Nalaman ang halaga ng mga set ng perang papel o barya hanggang sa halagang ₱100.
19. Nakapaghamhambing ng ibat-ibang halaga ng perang barya at perang papel hanngang ₱100 gamit ang relation symbol.
20. Mailalarawan ang mga properties of addition (Commutative, Associative, Identity).
21. Maiaaplay ang bawat properties of addition sa angkop at kaugnay na mga sitwasyon.
22. Mavivisualize, mairerepresenta, at mapagsasama ang 2-digit at 3-digit numbers na may kabuuang bilang hanggang 1 000 na mayroon at walang regrouping.
23. Nakapaglalarawan, nakakapagrerepresenta at nakakapag-add ng 3-digit sa 3-digit na numero na may kabuuan hanggang 1000 na mayroon at walang regrouping.
24. Nakapag-aadd sa pamamagitan ng isip ng 1 hanggang 2-digit numero na ang kabuuan ay hanggang 50 gamit ang tamang stratehiya.
25. Nakapagdagdag ng 3-digit numbers at 1-digit numbers gamit ang iba’t-ibang paraan.
26. Makapag-aadd mentally ng 3-digit numbers at tens gamit ang nararapat na istratehiya.
27. Makapag-aadd mentally ng 3-digit numbers at hundreds gamit ang nararapat na istratehiya.
28. Makapagsosolve ng routine at non-routine problems kasama ang addition ng whole numbers kabilang ang pera na may kabuuang bilang hanggang 1000 gamit ang nararapat na problem solving strategies and tools.

Curriculum Information

K to 12
Grade 2
Mathematics
Numbers and Number Sense
Educators, Learners
- - Adds mentally 1 to 2digit numbers with sums up to 50 using appropriate strategies Adds mentally 3digit numbers and 1digit numbers using appropriate strategies Visualizes and writes threedigit numbers in expanded form

Copyright Information

Yes
Department of Education
Use, Copy, Print

Technical Information

15.04 MB
application/x-zip-compressed