LAYUNIN NG LIPUNAN: KABUTIHANG PANLAHAT

Self Learning Module  |  PDF


Published on 2022 August 27th

Description
Ang modyul na ito ay tumatalakay sa sa lipunan at ang layunin nito na kabutihang panlahat. Inaasahang mas mauunawaan ng mga mag-aaral ang konsepto ng lipunan, kabutihang panlahat at mga kaugnay nitong mga aralin sapagkat iniakma ang modyul sa kanilang konteksto.
Objective
Kasayang Pampagkatuto:
EsP9PL- Ia-1.1- Natutukoy ang mga elemento ng kabutihang panlahat.
EsP9PL- Ia-1.2– Nakapagsusuri ng mga halimbawa ng pagsasaalang-alang sa kabutihang panlahat sa pamilya, paaralan, pamayanan o lipunan.
EsP9PL- Ib-1.3– Napangangatwiranan na ang pagsisikap ng bawat tao na makamit at mapanatili ang kabutihang panlahat sa pamamagitan ng pagsasabuhay ng moral na pagpapahalaga ay mga puwersang magpapatatag sa lipunan.

Curriculum Information

K to 12
Grade 9
Edukasyon sa Pagpapakatao
Ang Papel ng Lipunan sa Tao
Learners
Naisasagawa ang isang proyekto na makatutulong sa isang pamayanan o sektor sa pangangailangang pangkabuhayan kultural at kapayapaan

Copyright Information

SHERWIN L. FERNANDO
Yes
DepEd CAR
Reproduce, Use, Copy, Print

Technical Information

326.62 KB
application/pdf